Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81589
Authors: 
Uzay, Nısfet
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2012/113
Abstract: 
Tasarruf davranışını; gelir (cari gelir, geçici gelir, sürekli gelir, büyüme oranı, gelir ve servet dağılımı), belirsizlik (faiz haddi, enflasyon, sosyal güvenlik) ve demografi (nüfus artışı, yaş yapısı ve meslek) unsurlarının belirlediği söylenebilir. Bu çalışmada gelir dağılımının tasarruflar üzerindeki etkisi kuramsal olarak açıklandıktan sonra, Kayseri’deki girişimcilerin tasarruf eğilimleri ve tasarruf davranışlarını belirleyen unsurlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kayseri’deki girişimciler için elde edilen bulguların, girişimcilerin tasarruf davranışını ortaya koymak amacıyla yapılmış az sayıda çalışmanın bulguları ile tutarlı olduğu görülmüştür. Çalışmada, girişimcilerin tasarrufları ve yatırımları arasında doğrudan bir ilişki kurdukları, dolayısıyla yatırımlarını öz sermaye ile finanse etmek için tasarruf eğilimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Tasarruflarını yönlendirdikleri başlıca yatırım alanları ise, işletme varlıklarındaki artış, gayrimenkul ve dövizdir.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
438.44 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.