Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/84556
Authors: 
Holm, Ulla
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
DIIS Working Paper 2007:21
Abstract: 
Frankrig er det land af alle EL' -landene, som har flest muslimske ind,-andrere. Det skyldes Frankrigs koloniale fortid i Nordafrika, Libanon og Syrien. Algeriet var oven i k0bet en administrativ del af Frankrig. Forst i 1962 - efter en ufattelig blodig uafhaongighedskrig blev Algeriet selvstaondigt. Denne forhistorie pra:ger stadig en del af den franske politiske elite, der med stor mistro ser pa algerieres integrationsvilje. Mistroen er blevet yderligere ska:rpet pga. volden i Algeriet, som bmd ud i 1992. Fmst i 1999 fik den algeriske stat nogenlunde kontrol aver det meste af det algeriske territorium. Men inden da var mange algeriske islamister flygtet til Frankrig. Nogle af disse tlygtninge var ag er stadig tilhxngere af enten en konservativ ell er radikal udgave af islam. Algeriske radikale islamister udf,me desuden terrorangreb pa fransk territorium i midten af 1990erne, hvad der yderligere har oget mistroen mod algeriere i al almindelighed. Mistroen kontrasterer amerikanske og franske opinionsundersogelser, der ,~ser, at de franske muslimer - og is,r de algeriske - forst og fremmest opfatter sig som franske republikanere og forst derefter som muslimer. Parallelt med denne opbakning til franske poliriske vxrdier konstaterer framke saciologer samt opinionsundersogelser, at unge muslimske franskma:nd bliver mere religi0se. Religi0sitet anskues hyppigt i Frankrig som formorkelse og dermed som et anf,>reb mod Oplysningstiden, den franske Revolutions (1789) idealer og verdslighedsbegrebet. Det er et faktum, at der blandt nogle unge - isxr i forsta:derne til de store franske byer - udvikler sig forskellige udgaver af salafisme (se nedenfor). Det er et faktum, at der sker en srigende religiositet, der kan antage mange forskellige udtryksformer - det ga:lder blandt de kristne som blandt joder. Det er agsa et faktum, at Frankrig ikke er ble,-et ramt af de samme store islamiske terrorangreb som Storbritannien og Spanien. Det betyder ikke, at der ikke er risiko herfor. :\!ange radikale islamiske netvxrk er blevet optrevlet i Frankrig. De franske efterretningstjenester harmange arriers erfaringer med radikalisme og dermed med overvagning. Dette arbejdspapir viI g0re rede for, hvordan den franske nationalstats identitet, verdslighedsbegrebet og isa:r den algeriske kolonihistorie sa:lter rammerne for debatterne am franske muslimers integrationsviIje. Arbejdspapiret viI desuden pavise karakteristika ,-ed de unge muslimers religi0sitet samt diskutere, hvorfor nogle grupper af unge muslimer tiltra:kkes af diverse udgaver af salafismen samt i hvor h0j grad salafisterne arbejder sammen med is:r:r algeriske salafister. Konklusionen advarer mod at g0re den konservative saJafisme tiJ et sikkerhedsproblem
ISBN: 
978-87-7605-226-3
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.