Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63987
Authors: 
Alho, Kari
Kaitila, Ville
Kotilainen, Markku
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 885
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia vaikutuksia kymmenen uuden jäsenmaan liittymisellä Euroopan unioniin vuonna 2004 on suomalaisten yritysten strategioihin. Asiaa lähestyttiin tekemällä analyyseja uusien jäsenmaiden taloudellisesta tilanteesta, arvioimalla ongelmia tässä suhteessa sekä uusien jäsenmaiden konvergenssin nopeutta reaalisen tulotason, palkkojen ja hintojen osalta kohti EU-15-maita, analysoimalla verojärjestelmiä ja verokilpailua, pohtimalla työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia Suomen työmarkkinoilla sekä laatimalla yrityskysely, joka koski suomalaisten yritysten suunnitelmia uusien jäsenmaiden markkinoiden suhteen. Uusien jäsenmaiden markkinat kasvavat keskimäärin nopeammin kuin vanhojen jäsenmaiden ja niissä on alemmat tuotantokustannukset. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kasvun viennin ja suorien sijoitusten kautta. Mahdollisia riskejä muodostuu muun muassa uusien jäsenmaiden epävakaamman talouskehityksen ja erityisesti uusien jäsenmaiden markkinoilla lisääntyvän kilpailun kautta.
Abstract (Translated): 
We study the effects of EU enlargement in 2004 on the strategies of Finnish firms. First, we analyse the economic situation in the new member countries and their speed of convergence towards the levels of real incomes, wages and prices in the EU-15 countries. Then we analyse tax systems and tax competition as well as the impact of labour mobility on the Finnish labour market. Finally, we discuss the answers to a questionnaire we sent to Finnish firms about their plans concerning the new member countries’ markets. On average, the latter will grow faster than those of the EU-15 countries and the new member countries also have lower production costs. This enables growth in business through exports and foreign direct investment. Possible risks arise through more unstable economic development in the new member countries and through increased competition.
Subjects: 
EU:n laajeneminen
ulkomaankauppa
suorat sijoitukset
verotus
työvoiman liikkuminen
EU enlargement
foreign trade
FDI
, taxation
labour mobility
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
857.23 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.