Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/28508
Title (translated): 
Experience with Endogenous Rural Development Initiatives and the Prospects for Leader+ in the Region "Dolina Strugu", Poland
Authors: 
Gramzow, Andreas
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
Discussion Paper No. 100
Abstract: 
Niniejsza praca przedstawia wyniki studium przypadku lokalnego rozwoju gospodarczego w Dolinie Strugu w województwie Podkarpackim w Polsce. Celem pracy jest analiza problemów i szans w rozwoju lokalnym, zbadanie potencjału inicjatyw oddolnych we wspieraniu rozwoju gospodarczego, zbadanie perspektyw wdrożenia inicjatywy Unii Europejskiej Leader+. Studium przypadku przede wszystkim opiera się na wywiadach przeprowadzonych z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi, właścicielami przedsiębiorstw i rolnikami latem 2005 roku. Dotychczasowy problem niewystarczających dochodów w rolnictwie był szczególnie dotkliwy w tym regionie, gdyż dwie trzecie jego mieszkańców w wieku produkcyjnym zatrudnionych jest w rolnictwie i praktycznie brakuje alternatywnych możliwości znalezienia zatrudnienia. Aby stawić czoła tym problemom, lokalna organizacja non-profit "Dolina Strugu" rozpoczęła serię działań rozwojowych. Inicjatywą z dużym wpływem na lokalną sytuację zarobkową jest spółka rynkowa "Chmielnik Zdrój", która obecnie zatrudnia 400 mieszkańców regionu. Zakupuje ona produkty u okolicznych rolników, przetwarza i sprzedaje do 70 tys. gospodarstw domowych. "Dolina Strugu" i władze lokalne skutecznie wnioskowały o strategie pilotażowe w celu wdrożenia Leader+ w ramach Polskiego Sektorowego Planu Operacyjnego. Potrzeba lokalnej strategii rozwojowej i wewnętrzne zachęty Leader+ skierowane na poprawienie i tworzenie źródeł dochodu powodują, że jego wdrożenie jest celem pożądanym. Należy poprawić lokalną znajomość inicjatywy społecznej, perspektywa planów krótkoterminowych lokalnej społeczności musi zostać zaspokojona odpowiednią ideą, trzeba wzmocnić lokalną wiarę w instytucje i programy UE oraz ustabilizować współpracą pomiędzy organizacją non-profit "Dolina Strugu" i przedstawicielami samorządów lokalnych.
Abstract (Translated): 
This paper presents the results of a case study of local economic development in Dolina Strugu, Podkarpackie voivodship, Poland. Its aim is to analyse local development problems and chances, to investigate the potential of endogenous initiatives to support economic development, and to examine the prospects for an implementation of the EU's initiative Leader+. The case study primarily relies on interviews conducted with local government authorities, NGOs, business owners and farmers in summer 2005. The hitherto unsatisfactory income situation in agriculture has been particularly precarious for the region because two thirds of the people in working age are employed in agriculture and alternative job opportunities are mostly absent. To respond to these problems, a number of development activities have been initiated by a local non-profit organisation called "Dolina Strugu". The initiative with the biggest influence on the regional income situation is the marketing cooperative "Chmielnik Zdrój", which is currently employing 400 local people. It buys products from local peasant farms, processes them and sells them to 70 000 households in the further ambit. "Dolina Strugu" and the local authorities successfully applied for the pilot measure to implement Leader+ within the scope of the Polish Sectoral Operational Plan. The need for a local development strategy and Leader's inherent incentives to improve and create income sources make its implementation a desirable objective. But there are also a number of barriers to successful implementation. Local knowledge of the community initiative should be improved, the local inhabitants' short term planning perspective must be addressed by an appropriate vision, local trust in EU institutions and programmes should be strengthened, and the cooperation between the non-profit organisation "Dolina Strugu" and the representatives of local government should be stabilised.
Subjects: 
Rozwój wsi
inicjatywa lokalna
Leader+
współpraca
Polska
JEL: 
P32
Q13
R11
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
364.67 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.