Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/208810
Authors: 
Dyppel, Katja Joo
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
PhD Series No. 13.2012
Abstract: 
Denne afhandling indeholder en retsdogmatisk analyse af beskatning af derivater efter gældende dansk ret. Derivater er finansielle instrumenter, hvis værdi direkte afhænger af værdien af en eller flere underliggende aktiver. De mest kendte derivater er futures, forwardkontrakter, optioner og swaps. Derivater handles flittigt på det finansielle marked og anvendes til at hedge uønskede risici, spekulere i fremtidige markedspriser og udnytte eventuelle arbitrage muligheder. Begrebet derivater anvendes ikke i dansk skatteret. Generelt er kontrakter, der betegnes som forwardkontrakter (terminer) og optioner (aftaler om køberetter og salgsretter) omfattet af det skatteretlige begreb finansielle kontrakter. Beskatningen af finansielle kontrakter er særskilt reguleret i Kursgevinstloven og en analyse af reglernes anvendelsesområde udgør den primære del af afhandlingen. I analysen af den skatteretlige behandling af derivater analyseres to grundlæggende problemstillinger; kvalifikation og behandling. Kvalifikationen af instrumenterne og det tilhørende afkast er essentiel, eftersom den samlede skattepligtige indkomst og formue inddeles i flere indkomsttyper, som kan underlægges en differentieret skatteretlig behandling. Kvalifikationen af finansielle instrumenter følger af KGL §§ 29 og 30. Herefter er terminskontrakter, købe- og salgsretter samt strukturerede fordringer omfattet af begrebet finansielle kontrakter og derfor de særlige regler om generel lagerbeskatning. Det følger af forarbejderne, at reglerne ligeledes finder anvendelse for finansielle kontrakter, der indgår som et delelement i en samlet aftale. I den forbindelse er det vurderet hvorvidt og i givet fald hvornår, finansielle instrumenter skal kvalificeres som ét samlet instrument eller alternativt splittes op i delkomponenter. Dette skal ses i lyset af, at derivater alene eller i kombination med andre finansielle instrumenter netop kan anvendes til at duplikere afkastet på andre transaktioner. Visse typer af kontrakter er positivt undtaget efter KGL § 30 under opfyldelse af leveringskravet, kravet om ingen afståelse og ingen modgående kontrakter.1032 Generelt skal de undtagne kontrakter beskattes sammen med det underliggende aktiv. Dette er formentlig også årsagen til, at betingelserne for undtagelsen er, at den finansielle kontrakt er tæt knyttet til ejerskab af det underliggende aktiv.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
9788792842534
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Document Type: 
Doctoral Thesis

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.