Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64017
Authors: 
Asplund, Rita
Oksanen, Jenni
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 874
Abstract: 
This study is one of several so-called theme reports produced within the framework of the EU funded research project FLEXIBILITY AND COMPETITIVENESS: LABOUR MARKET FLEXIBILITY, INNOVATION AND ORGANISATIONAL PERFORMANCE (FlexCom). It attempts to make an empirical contribution to the functional flexibility field based on company case studies undertaken for the five small open European economies – Greece, Finland, Ireland, the Netherlands and Switzerland – covered by the project. In particular, the study reviews briefly how functional flexibility has generally been defined and measured in the existing literature; provides details on the questionnaire used for collecting the needed company survey data, as well as on major characteristics of the 30 organisations actually covered in the study; presents cross-country empirical evidence on functional flexibility strategies, and, finally, tries to identify links between functional flexibility and economic performance.
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus on yksi nk. teemaraporteista, jotka on tuotettu EU:n rahoittaman tutkimusprojektin JOUSTAVUUS JA KILPAILUKYKY: TYÖMARKKINOIDEN JOUSTAVUUS, INNOVOINTI JA ORGANISAATIOIDEN MENESTYS (FlexCom) puitteissa. Tutkimuksessa pyritään empiirisesti tarkastelemaan toimintojoustavuuden kenttää tapaustutkimusten avulla, jotka on tehty viidessä pienessä Euroopan maassa – Alankomaissa, Kreikassa, Irlannissa, Suomessa ja Sveitsissä. Erityisesti tutkimuksessa tehdään lyhyt katsaus siihen, miten toimintojoustavuus on alan kirjallisuudessa määritelty ja miten sitä on mitattu; esitellään sekä yksityiskohtaisia tietoja aineiston keräämiseen käytetystä kyselylomakkeesta että merkittäviä ominaisuuksia 30 tutkitusta organisaatiosta; tarkastellaan maiden rajat ylittäviä todisteita toimintojoustostrategioista; ja lopuksi pyritään löytämään yhteyksiä toimintojoustavuuden ja taloudellisen menestyksen välillä.
Subjects: 
functional flexibility
economic performance
companies
taloudellinen menestys
toimintojoustavuus
yrityksiä
JEL: 
D21
M54
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size
781.71 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.