Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63994
Authors: 
Walden, Pia
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 763
Abstract: 
Selvitystä varten kartoitettiin Suomen kannalta keskeisiä, Suomen ulkopuolella laadittuja globaaleja skenaarioita. Tavoitteena oli mm. tuottaa tausta-aineistoa Suomen talouden tulevaisuutta koskevaa laajempaa projektia varten (Kansantalous 2026). Maailmantalouden globaali hallinta (global governance) nousi tarkastelussa esiin yhtenä keskeisistä teemoista. Yritysjohdon ja yritysten toimien valvonta on siirtynyt entistä enemmän markkinoille. Tätä markkinakontrollia täydentämään tarvitaan myös kuluttajien, työmarkkinoiden sekä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen suorittamaa valvontaa. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) merkitys kasvaa edelleen, ja se kytkeytyy yhä enemmän globalisaatiokehitykseen. ICT:n laajamittainen leviäminen kaikille aloille on tietotekniikkavallankumouksen seuraava aalto, joka ajoittuu parin seuraavan vuosikymmenen ajalle. Samalla tietoteknologian leviäminen synnyttää uusia kysymyksiä, joihin informaatioyhteiskunnassa joudutaan ottamaan kantaa. Suomalaisten ICT-sektorin yritysten haasteena on pysyä kehityksen eturintamassa. Vastaavasti kansallinen innovaatiojärjestelmä on sopeutettava globaalitalouden oloihin. Erikoistuminen maailmantaloudessa jatkuu tulevaisuudessa. Samoin eri alueiden ja maiden riippuvuus toisistaan tulee kasvamaan entisestään. Suomi globalisoituu osana Eurooppaa, mutta myös irrallaan siitä. Kestävän kehityksen vaatimus ja ympäristön huomioon ottaminen kansainvälisessä liiketoiminnassa korostuvat jatkossa. Suomelle tulevaisuuden ympäristömyötäinen liiketoiminta on mahdollisuus. – skenaariot ; kestävä kehitys ; hallintojärjestelmät ; globalisaatio ; ICT
Abstract (Translated): 
In the report, key global scenarios outlined outside Finland are mapped. One of the objectives was to produce background material for a broader project relating to the future of the Finnish economy (The Finnish Economy in 2026). In the scenario review, global governance of the world economy came up as one of the main themes. The control of corporate management and business operations has, more than before, shifted to the market. To complement the role of the market, control also from the part of consumers, labour market, and national and international organisations is needed. The importance of information and communications technology (ICT) will still grow in the future and it will become more linked with the process of globalisation. A wide-ranging diffusion of the ICT in all sectors of the economy is the next wave in the information technology revolution, which will take place during the next few decades. At the same time, the diffusion of information technology will bring forth new questions for the information society to tackle. The challenge for the Finnish ICT companies is to stay in the forefront of the progress. Correspondingly, the national innovation system has to be adjusted to the global economic environment. Specialisation within the world economy will continue in the future. Similarly, interdependencies between different regions and countries will continue to grow. Finland will become globalised as a part of Europe, but also independently. In global business operations, environmentalism and the requirement for sustainable development will be emphasised. For Finland, the future environment-friendly business is an opportunity. – scenarios ; sustainable development ; governance structures ; globalisation ; ICT
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
155.22 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.