Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63975
Authors: 
Rantala, Olavi
Suni, Paavo
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1094
Abstract: 
Selvityksessä arvioidaan EU-maiden kasvihuonekaasupäästö-jen kehitystä lähivuosina. Raportissa tarkastellaan myös päästökehityksen taustalla olevaa talouden ja energian kysynnän kasvua sekä päästörajoitus-toimenpiteiden vaikutusta Suomen ja suurten EU-maiden kokonaistaloudelli-seen kehitykseen. Keskeisenä ohjauskeinona kasvihuonekaasupäästöjen vä-hentämistä koskeviin Kioto-tavoitteisiin pyrittäessä on EU-maiden päästö-kauppasektorin päästöjen rajoittaminen. Päästörajojen kiristyminen edellyttää EU-maiden päästöihin vuodesta 2008 lähtien selvästi laskevaa trendiä. Pe-rusennusteen mukaan Suomessa saadaan uuden ydinvoimalan käyttöönotol-la aikaan merkittävä sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähenemä vuon-na 2011. Lisäksi suurten EU-maiden sopeutuminen päästörajoihin johtaa huomattavaan päästöoikeuden ja sähkön hinnan nousuun. Sähkön hinnan nousu johtaa talouden ja energian kulutuksen kasvun hidastumiseen, jolloin Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät kaudella 2008-2012 Kioto-velvoitteen mukaisesti. EU:n päästörajoituspolitiikka johtaa siihen, että EU-maiden talouskasvun täytyy hidastua päästövähennystavoitteisiin pääsemi-seksi. Suurissa EU-maissa tämä tarkoittaa BKT:n kasvun laantumista 0.4 ja työllisyyden kasvun heikkenemistä 0.3 prosenttiyksiköllä vuoteen 2012 men-nessä. Suomessa vaikutukset BKT:n ja työllisyyden kasvuvauhtiin ovat arvion mukaan suunnilleen kaksinkertaiset suuriin EU-maihin verrattuina. Päästöra-joituspolitiikan vaikutukset kohdistuvat voimakkaammin Suomeen ja muihin pieniin EU-maihin kuin suuriin EU-maihin. Tämä johtuu pienten avotalouksien vientivetoisuudesta ja siitä, että päästörajoitukset vaikuttavat päästöoikeuden ja sähkön hinnan nousun kautta talouden kasvuun heikentämällä ensi vai-heessa viennin kilpailukykyä. Isommat vientivaikutukset näkyvät vastaavasti suurempina tuotanto- ja työllisyysvaikutuksina Suomen kaltaisissa pienissä EU-maissa.
Subjects: 
Kasvihuonekaasupäästöt, päästörajoitusten taloudelliset vaikutukset
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
348.83 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.