Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63961
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Pajarinen, Mika
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 846
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisen tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen vaikutuksia yrityksiin. Tutkimuksen keskeisin tavoite on selvittää lisääkö vai vähentääkö julkinen t&k-rahoitus yrityksen omarahoitteista t&k-toimintaa. Tutkimuksessa käytetään kahta yritystason aineistoa, joista ensimmäinen painottuu suuriin ja keskisuuriin yrityksiin ja toinen pieniin yrityksiin. Tutkimusmenetelmässä otetaan huomioon, että julkisen t&k-rahoituksen saaminen on endogeeninen tekijä. Tutkimuksen keskeinen tulos on se, että kummankaan aineiston analyyseissä ei havaita julkisen t&krahoituksen syrjäyttävän yritysrahoitteista t&k:ta. Paneeliaineiston tulokset viittaavat pikemminkin siihen, että edellisenä vuonna saatu päätös julkisen t&k-rahoituksen saamisesta lisää seuraavan vuoden yritysrahoitteista t&k-toimintaa.
Abstract (Translated): 
This report analyses the impacts of public R&D financing on companies. The main goal of the study is to find out whether public R&D financing increases or decreases privately financed R&D. Two company-level datasets are used in the study. While the first dataset includes mainly large and medium-sized companies, our second dataset is composed of small companies. The statistical method employed in the research takes into account the possibility that receiving public support may be an endogenous factor. Our results suggest that public R&D financing does not crowd out privately financed R&D. Instead, our panel data analysis suggests that receiving a positive decision to obtain public R&D funds increases privately financed R&D in the following year.
Subjects: 
julkinen rahoitus
t&k
tutkimus ja tuotekehitys
korvaavuus
metallija elektroniikkateollisuus
Public finance
R&D
research and development
substitute
metal and electronics industry
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
421.27 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.