Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63959
Authors: 
Lampinen, Mattio
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 806
Abstract: 
Yritykset ja niiden toimintatavat ovat jatkuvassa muutoksessa teknologian kehittyessä. Etenkin edistys tieto- ja viestintäteknologiassa (ICT) on luonut kokonaan uusia toimialoja ja toisaalta muokannut merkittävästi myös perinteisinä koettujen alojen yritysten toimintamalleja. ICT:n käyttö on edelleen edistänyt verkostoitumista ja yhteistyötä yritysten sisällä ja välillä, sekä lisännyt tiedeyhteisön ja yritysten välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä on mahdotonta arvioida, mikä tulee olemaan ICT:n yhteiskunnallistaloudellisten vaikutusten suuruus kokonaisuudessaan. Tähänastiset muutokset teollisissa maissa ovat olleet kuitenkin niin valtavia, että on puhuttu yleisesti ICT:n ja siihen liittyvien innovaatioiden seurauksena syntyneestä uudesta taloudesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimusten avulla havainnollistaa ICT:n ja siihen liittyvien innovaatioiden leviämisen ja hyödyntämisen mukanaan tuomia muutoksia suomalaisissa yrityksissä. Caseyrityksiksi valittiin neljä yritystä eri toimialoilta. Yhteisenä tekijänä oli ICT:n mukanaan tuoma perustavanlaatuinen muutos yritysten toimintaan. Tapaustutkimusten valossa informaatio-ja viestintäteknologiaa voidaan perustellusti pitää ns. geneerisenä yleisteknologiana, jonka ympärille voi liittyä monenlaisia muita teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita.
Abstract (Translated): 
The recent development in information and communications technology (ICT) has created totally new lines of business, and on the other hand also forced more traditional businesses to change their operations. Increasing utilization of ICT has, furthermore, contributed to networking between companies, and increased the cooperation between interest groups and the industry. Indeed, the socio-economic transformation resulting from ICT related innovation has been dramatic enough so that researchers and the media have begun to use the term “New Economy”. The present paper illustrates the dynamics of this ICT transformation and the changes in Finnish companies’ operations through case companies. The four selected companies operate in different industries, the common element being ICT-driven or enabled change in their operations. The cases clearly support the view of ICT as a generic technology. In other words, the ICT core innovations, like digitalization, drive new technological innovation at an increasing pace. At the same time these innovations result in new technological and social applications in companies of both new and old economy alike.
Subjects: 
Tieto- ja viestintäteknologia
ICT
uusi talous
case
tapaustutkimus
verkostoituminen
Information and communication technology
ICT
New Economy
case study
inter-firm networking
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
242.79 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.