Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63946
Authors: 
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 886
Publisher: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Abstract: 
Tutkimuksessa arvioidaan Palvelutyönantajat ry:hyn kuuluvien alatoimialojen tekemien myyntiä, kannattavuutta, henkilöstön määrää ja suhdanteita koskevien ennusteiden tarkkuutta sekä analysoidaan ennustemuuttujien tilastollisia ominaisuuksia. Ennustemuuttujina toimivat ns. saldoluvut, jotka lasketaan yrityksien antamista ennustearvioista. Korrelaatioanalyysi eri ennustemuuttujien välillä indikoi positiivista kokonaiskorrelaatiota, joskin koko palvelusektorin sisällä ennusteet erosivat jopa kvalitatiivisesti eri toimialojen välillä. Ennusteosuvuutta tarkasteltiin niiden toimialojen ja niiden ennustemuuttujien osalta joista oli saatavilla ennusteiden toteutumaa kuvaavia vastinsarjoja. Näiden valossa ennusteet keskimäärin kuvasivat melko hyvin toteutunutta kehitystä. Lisäksi ennusteiden tarkkuutta tarkasteltiin vastaajien omien arvioiden avulla, mikä osoitti, että selvää harhaa ennusteissa arvioiden jakauman vinouden muodossa ei voitu havaita.
Abstract (Translated): 
In this study we examined employers´ federation of service industries’ questionnaire database, which included yearly and half-yearly assessments of future development of sales, profitability, general outlook and employment by companies belonging to the Finnish service industries. Forecasting properties of the questionnaire data-base was assessed by analyzing sector-specific balance indices. For those sectors and forecast variables for which realization series (series corresponding to realization of forecasts) could be constructed showed that in general the service sectors’ forecasts captured fairly well their economic development. Correlations between forecast variables indicated general positive correlations between the economic forecast variables, but also at the same time quite large variations within service sectors (for same period some sectors forecasted sales improvement and some worsening of their sales).
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
622.04 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.