Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63937
Authors: 
Heikkilä, Anni
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 866
Abstract: 
Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on palkanasetannan teorioihin pohjautuen tutkia erilaisten yritysten tarvetta paikalliseen joustonvaraan palkankorotuksissa. Tutkimuksen toisena tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva palkkaneuvottelujen etenemisestä suomalaisessa neuvottelujärjestelmässä keskusjärjestötasolta aina paikalliseen palkanasetantaan saakka. Tutkielman palkkaneuvotteluja kuvaava teoriaosio perustuu lähinnä pohjoismaiseen kirjallisuuteen niin, että pääpaino on Alhon (2002) ja Holdenin (1998) palkkaneuvottelumallien tarkastelussa. Yrityskohtaisen palkanasetannan tarpeita kartoittava kirjallisuuskatsaus perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen. Empiirisessä analyysissa käytetään ETLAn ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen vuosina 2002-2003 tekemän työmarkkinoiden pelisääntöjä koskevan kyselytutkimuksen vastauksista koostettua aineistoa. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaiset työnantajat toivovat nykyiseen sopimusjärjestelmään verrattuna enemmän yrityskohtaista joustonvaraa palkankorotuksiin. Empiirisen osan tulokset osoittavat, että suurta yrityskohtaista järjestelyvaraa kannattavat erityisesti suuryritysten ja palvelualoilla toimivien yritysten työnantajat.
Abstract (Translated): 
The main objective of this study is to explain the firms’ desire for local flexibility in wage setting based on the theory of firm-level wage determination. The second objective is to establish a consistent description of the Finnish wage bargaining system from central level to firm-level. Primarily Nordic approaches are used to explain the wage negotiation system. Alho’s (2002) and Holden’s (1998) wage negotiation models are given a central role. The analysis of different firms’ demand for local wage setting uses international literature and evidence. Empirical data set consists of the questionnaire study “The Performance of the Finnish Wage Bargaining System 2002-2003” carried out by The Research Institute of the Finnish Economy and The Labour Institute for Economic Research. The results of this study indicate that Finnish employers favour more locally flexible wage setting than in the current Finnish wage bargaining system. Empirical results show that specifically the employers in large firms and in service industry would like to increase the locally bargained share of contract wages.
Subjects: 
paikallinen sopiminen
yrityskohtainen järjestelyvara
palkkaliukuma
local wage setting
locally bargained share of contract wages
wage drift
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
841.16 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.