Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63901
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 754
Abstract: 
Toimialojen ja avainklustereiden tuotannon ja työllisyyden ennusteiden laatimista varten on rakennettu yksityiskohtainen pitkän ajan kehityksen arviointiin soveltuva ennustemalli. Ennustejärjestelmällä on arvioitu avainklustereiden ja muiden toimialojen tuotannon ja työllisyyden kehitystä vuoteen 2015. Pitkän ajan näkökulma painottuu ennustejärjestelmässä siten, että toimialojen tuotantoa määräävistä tekijöistä on haettu esille ennen kaikkea sellaisia kansainvälisen teollisuuden ja kotimaisen kysynnän rakennemuutoksia, joilla on keskeinen vaikutus kotimaan talouden tuotantorakenteen pitkän ajan kehitykseen. Ennustejärjestelmän runkona on yksityiskohtainen panos-tuotosmalli, jossa käytetään Tilastokeskuksen toimittamaa 68 toimialan panos-tuotosaineistoa vuodelta 1995 ja vastaavien toimialojen tuotannon aikasarja-aineistoa. Ennustejärjestelmässä on lisäksi näiden toimialojen työllisyyden aikasarja-aineisto. Panos-tuotosmallin ohella ennustejärjestelmään sisältyy suuri määrä ekonometrisesti mallinnettuja riippuvuuksia. Keskeinen osa ennustejärjestelmän ekonometrista lohkoa ovat toimialojen toteutuneen tuotoksen ja perusvuoden 1995 panoskertoimin laskettujen toimialatuotosten riippuvuuksia kuvaavat mallit, joilla voidaan ottaa huomioon toimialojen panos-tuotosrakenteen muutokset. Toimialojen työvoiman kysynnän kehitysarviot perustuvat toimialakohtaisiin tuotannon kasvuennusteisiin. Keskeisin lähtökohta työvoiman kysynnän pitkän ajan arvioissa on kullekin toimialalle ominainen työn tuottavuuden pitkän ajan kasvuvauhti.
Abstract (Translated): 
The long-term developments in output and employment in different sectors of the Finnish economy have been evaluated by a model system, which has been built for this special purpose. The core of the model system is a 68 sector inputoutput model. A large number of econometric models have been built around the input-output model to take into account the developments in international industries as well as domestic demand, output and employment developments. A novelty in the forecasting system is an econometric block which takes into account the changes in the input-output structure of the economy. The employment in different sectors is forecasted by econometric error correction models. In these models the demand for labour in each sector is based on the sector specific long-run labour productivity growth rate as well as on the short-run elasticity of labour demand to output shocks.
Subjects: 
Avainklusterit
pitkän ajan kysyntärakenteen muutokset
toimialojen panos-tuotosrakenteen muutokset
Key clusters
long-term changes in demand structure
changes in input-output structure
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
355.29 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.