Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63882
Authors: 
Tahvanainen, Antti-Jussi
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 864
Abstract: 
This empirical study tests three different theoretical frameworks of capital structure choice on a cross-sectional data of 59 Finnish biotechnology SMEs. The theoretical approaches comprehend principal-agent, asymmetric information and trade-off theories. The purpose of the paper is to trial the validity of the theories applied and, more importantly, to deepen and broaden existing knowledge on a young and scarcely studied sector showing great potential, the Finnish biotechnology industry. The results of the empirical study based on regression analysis do not provide unconditional support for any of the frameworks. The evidence presented is only partially supportive. Reasons for this might be inherent in the general nature of the theories themselves as well as some unique characteristics of the biotech industry. – Biotechnology ; capital structure ; agency costs ; pecking order ; asymmetric information ; tradeoff theory
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus tarkastelee 59 suomalaisen bioteknologia-alalla toimivan pk-yrityksen poikkileikkausaineistoa kolmen eri teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta, jotka pyrkivät selittämään rahoitusrakennevalintoja yritysorganisaatiossa. Teoreettiset lähestymistavat käsittävät päämies-agentti-ongelmaa, asymmetrista informaatiota sekä veroetuja. Tutkimuksen tarkoituksena on testata sovellettujen teorioiden validiteettia, mutta erityisesti syventää tietämystä nuoresta, niukasti tutkitusta bioteknologiasektorista. Regressioanalyysiin pohjautuva empiirinen tarkastelu ei tue yhtäkään viitekehystä sellaisenaan. Tulokset ovat vain joiltain osin teorioita tukevia. Tämän voidaan olettaa johtuvan teorioiden yleisluontoisuudesta sekä bioteknologiasektorin erityispiirteistä. – Bioteknologia ; rahoitusrakenne ; agenttikustannukset ; pecking order ; asymmetrinen informaatio ; trade-off teoria
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
607.62 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.