Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63866
Authors: 
Piekkola, Hannu
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 911
Abstract: 
This study considers active ageing policies in labour market in ten European countries. The study aims to identify changes to European labour markets in the past 15 years and assess what these changes mean for active ageing policy agendas (i.e. identify barriers and opportunities). In Active Ageing programmes the concepts and aims can be European but the national institutions of each welfare state should appropriate its own programme of social learning. The reason is the clear differences shown to prevail both in the labour markets and in the pace of ageing in individual European countries. However, ageing is more rapid in public sector in all countries. For example in Finland, in government sector in 10 years 75% of leaders and 50% of employees retire. It is argued that one of the main barriers to the employment of older people is inaccurate perceptions about the capabilities of older workers such as long professional experience and the atmosphere of reliability and loyalty to employers. However, one cannot isolate issues pertaining to older workers. Age management is bound to general wellbeing at work places. Successful active ageing policy could also be part of innovative human resource management. An increasing number of firms are adopting new human resource management that has large impact on employeremployee work relations. Many of the positive characteristics of older workers relate to a longer work relationship and particularly the recruitment of new older workers is difficult and should be subsidised. Finally, new senior citizenship should be introduced that also covers retired. This is particularly important when active ageing policies are prone to be conducted by labour market participants (unions and employer federations) that are likely to ignore issues relevant for the retired.
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus tarkastelee aktiivisen ikääntymisen ohjelmia työmarkkinoilla kymmenessä Euroopan maassa. Pyrkimyksenä on kuvata muutoksia työmarkkinoilla viimeisen 15 vuoden aikana ja pohtia mitä nämä merkitsevät aktiivisen ikääntymisen ohjelmille (mitä esteitä ja mahdollisuuksia voi havaita). Ikääntymisohjelmissa monet käsitteet ja tavoitteet ovat yleiseurooppalaisia. Kuitenkin kansallisten instituutioiden on asetettava omat sosiaalisen oppimisen ja aktiivisen ikääntymisen ohjelmansa. Syynä tähän on Euroopan maiden eroavaisuudet työmarkkinoilla ja väestön ikääntymisessä. Ikääntyminen on tosin nopeinta julkisella sektorilla kaikissa maissa. Esimerkiksi Suomessa 75 prosenttia esimiehistä ja 50 prosenttia työntekijöistä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksessa väitetään, että yksi keskeinen este ikääntyneiden työllistymiselle ovat väärät käsitykset kokeneen työntekijän osaamisesta, joka liittyy pitkään ammattiuraan ja sitoutumiseen yrityksen toimintaan. Tosin vanhempia työntekijöitä ei voida myöskään käsitellä erillisenä kysymyksenä silloin, kun tarkastellaan koko työyhteisön hyvinvointia. Ikäjohtaminen ja erilaisuuden johtaminen koskettaa kaikkien työntekijöiden hyvinvointia. Aktiivinen ikääntymispolitiikka yrityksissä voi myös olla osa uudenlaista henkilöstöjohtamista innovatiivisissa yrityksissä, joita on yhä suurempi osa kaikista yrityksistä. Vanhempien työntekijöiden hyvät ominaisuudet liittyvät usein pitkään työuraan yrityksessä ja siten uusien ikääntyneiden työntekijöiden palkkaaminen on vaikeaa ja sitä on tuettava. Työmarkkinakysymysten lisäksi on kehitettävä seniorikansalaisuuden käsitettä, joka kattaa myös eläkkeellä olevat. Tämä on tärkeää siitä syystä, että ikääntyminen ymmärretään usein vain työmarkkinakysymykseksi, ei vähiten sen vuoksi että ammattiliitot ja työnantajajärjestöt ovat useimmiten keskeisimpiä toimijoita.
Subjects: 
Ageing
Older Workers
Retirement
Demographic Change
JEL: 
J26
J14
J22
J11
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
611.75 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.