Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63843
Authors: 
Calonius, Mathias
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 945
Abstract: 
Raportissa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta luovuutta ja sen suhdetta yhteiskunnan rakenteisiin. Luovuuteen perustuvan taloudellisen toiminnan merkitys on korostunut erityisesti kehittyneissä talouksissa, joissa pyritään löytämään korkeaan palkkatasoon sopivaa taloudellista toimintaa. Luovuus on lähtöisin yksilöstä ja liittyy yksilöllisiin ominaisuuksiin, mutta luovuuden edellytyksiä löytyy yleisemmin myös sosiaalisesta ja taloudellisesta ympäristöstä. Luovuuden yhteiskunnallisia edellytyksiä ovat: suvaitsevaisuus, syvällinen tietämys ja osaaminen, hyvä rahoituspohja, epätasapaino koetun tarpeen ja olemassa olevien menetelmien välillä, hyvät kontaktit, monimuotoisuus sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä, sekä joustava sosiaalinen ja taloudellinen organisaatio. Luovan työn tekijät muodostavat ihmisryhmän, jolla on yhteisiä piirteitä ja jonka potentiaalinen taloudellinen merkitys on suuri. Yhteiskuntarakenteita tulisi kehittää tukemaan luovien työntekijöiden toimintaedellytyksiä ja luovien toimialojen kehitystä. Maailmalta löytyy esimerkkejä maista, jotka ovat onnistuneet kehittämään menestyksekkäitä luovia toimialoja julkisella rahoituksella ja tuella. Suomen nykyinen haaste on luoda pitkäjänteinen ja kaukonäköinen toimintatapa luovien alojen kehittämiseksi taloudellisesti merkittäviksi toimialoiksi.
Abstract (Translated): 
The report looks into the relationship between creativity and the social structures based on a book review. Economic activity based on creativity has become especially important in developed economies where the issue has been to find activities that relate well with high wage level. Creativity springs from an individual and it bases on individual qualities, but the prerequisites supporting creativity can be found also from general social and economic environment. Prerequisites for creativity are tolerance, deep knowledge and competencies, good financial base, unbalance between a need and the available means, good contact base, diversity in the social and physical environment and flexible social and economic organization. Creative workers compose a class of people who possess common qualities. The economic importance of this class is important. The structures of the society should be developed to support creative work and the development of the creative industries should also be supported. There are examples of countries that have been able to develop successful creative industries based on public financing and support. The present challenge of Finland is to create a long-span and far-sighted policy to develop creative industries into important part of the economy.
Subjects: 
Luova yhteiskunta
luova ympäristö
yhteiskuntarakenteet
luovat toimialat
luovuus
muotoiluala
luova luokka
Creative society
creative milieu
social structures
creative industries
creativity
design industry
creative class
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
175.93 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.