Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/63764 
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 737
Publisher: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Abstract: 
This paper develops a model of the relationship between public sector employment, total output and aggregate real demand in market prices, where public employment has a positive productivity effect on private output. Public employment crowds out private employment and output because its increase induces higher wages and taxes. The valuation of government output is also taken into account. While public employment affects total output and aggregate real demand in an a priori ambiguous way, numerical simulations suggest that the relationship may be nonlinear; positive, when public sector is “small” and negative when it is “large”. Using the annual data from 22 OECD countries over the period 1960–1996 and estimating and testing for threshold models and more commonly used specifications with multiplicative interaction terms give support to this nonlinearity hypothesis between public employment and private sector output.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa rakennetaan malli, joka käsittelee julkisen sektorin työllisyyden ja kokonaistuotannon välistä riippuvuutta. Kokonaistuotantoa tarkastellaan sekä kansantalouden tilinpidon mukaisena suureena että markkinahinnoin arvioituna. Mallissa julkisen sektorin työllisyydellä on positiivinen vaikutus yksityisen sektorin tuotantoon samalla kun työllisyyden kasvu syrjäyttää yksityisen sektorin työllisyyttä ja tuotantoa palkka- ja verovaikutusten kautta. Mallissa huomioidaan myös julkisen sektorin tuotannon arvostuksen kautta tapahtuvat vaikutukset. Jos kohta julkisen sektorin työllisyys vaikuttaa kokonaistuotantoon eri tavoin eikä vaikutuksen suuntaa voi selvästi nimetä, numeeriset simuloinnit viittaavat siihen, että riippuvuus on epälineaarinen: positiivinen kun julkinen sektori on ”pieni” ja negatiivinen kun julkinen sektori on ”suuri”. Empiirisissä analyyseissa käytetään tilastotietoja 22 OECD maasta ajanjaksolta 1960–1996 ja estimoidaan kynnysmalli, jonka puitteissa testataan teoreettisen mallin implikaatioita. Estimointitulokset antavat voimakasta tukea edellä mainitulle ”Laffer-käyrä” –hypoteesille epälineaarisesta riippuvuudesta julkisen sektorin työllisyyden ja kokonaistuotannon välillä. Tulokset tarjoavat myös selityksen niille ristiriitaisille tuloksille, joita on saatu aiemmissa tutkimuksissa lineaarisilla mallitäsmennyksillä.
Subjects: 
public sector
Laffer curve
threshold models
julkisen sektorin koko
Laffer-käyrä
kynnysmallit
JEL: 
H11
J45
J21
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
149.51 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.