Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63754
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1125
Abstract: 
Tutkimuksessa kehitetään mallia, jolla voidaan arvioida sosiaa-lietuuksien kustannusten vaikutuksia tuottajahintoihin sekä valtakunnallisiin ja alueel-lisiin kuluttajahintoihin. Tuottajahintoja määrittävä panos-tuotoshintamalli ottaa huo-mioon sosiaalietuuksien rahoitukseen käytettävien työnantajamaksujen korotusten suorat kustannus- ja hintavaikutukset kullakin toimialalla sekä välituotekaupan kautta muille toimialoille heijastuvat kustannus- ja hintavaikutukset. Kuluttajahintamalli määrittää tuottajahintojen ja kulutukseen kohdistuvan välillisen verotuksen vaikutuk-set erilaisten kulutushyödykkeiden hintoihin. Tutkimuksessa hintamallin ominaisuuk-sia kuvataan simuloimalla työnantajamaksujen ja arvonlisäverotuksen muutosten hin-tavaikutuksia. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus aiheuttaa suurimman hintapaineen työvaltaisten terveydenhoito- ja koulutuspalveluiden tuottaja- ja kulutta-jahintoihin. Arvonlisäverotuksen kiristäminen nostaa eniten elintarvikkeiden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menoryhmien kuluttajahintoja. Julkisen talouden kannalta neutraali elintarvikkeiden arvonlisäverotuksen keventäminen ja samanaikainen työn-antajamaksujen korotus hyödyttää eniten vanhus- ja eläkeläistalouksia, työttömiä ja maatalousyrittäjiä, joiden kulutusmenoissa elintarvikkeilla on suurin paino. Alueelli-sesti kuluttajahinnat alenevat tällöin eniten Pohjois-Suomessa ja vähiten Etelä-Suomessa.
Subjects: 
Tuottajahinnat, alueelliset kuluttajahinnat
JEL: 
D12
D57
E31
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
724.25 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.