Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63745
Authors: 
Hussi, Tomi
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 858
Abstract: 
The well-being perspective of the employees’ is only seldom connected to the discussion on intellectual capital. This paper analyses expert interview data on intellectual capital with maintenance of work ability (MWA) as frame of reference. The framework includes employees’ health but also competencies, work community and work environment. This paper shows that the most essential change caused by intellectual capital has taken place in relation to competence because the focus is shifting from individual’s competencies to collective competence. Changes in work environment, work community and employee’s health are shown to be underlying processes behind this development. Employees’ wellbeing, which is the prerequisite for successful knowledge creation, is determined by successful management of all these four processes.
Abstract (Translated): 
Työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei juurikaan ole tarkasteltu osaamispääomaan liittyvän keskustelun yhteydessä. Tässä paperissa analysoidaan osaamispääoman asiantuntijoista koostuvaa haastatteluaineistoa työkykyä ylläpitävää toimintaa (tyky) viitekehyksenä käyttäen. Tyky-viitekehys sisältää työntekijöiden terveyden lisäksi myös osaamisen, työyhteisön ja työympäristön näkökulmat. Tässä paperissa keskeisimmäksi osaamispääoman aiheuttamaksi muutokseksi osoittautuu osaaminen, jossa painopiste on siirtymässä yksilöiden osaamisesta yhteisölliseen osaamiseen. Muutokset työympäristöön, työyhteisöön ja työntekijöiden terveyteen liittyvissä kysymyksissä jäsentävät tämän kehityksen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Työntekijöiden hyvinvointi, joka on onnistuneen tiedonmuodostuksen perusedellytys, määrittyy kaikkien näiden neljän tekijän menestyksellisestä hallinnasta. – osaamispääoma ; työkykyä ylläpitävä toiminta ; työntekijöiden hyvinvointi ; tiedonmuodostus ; kestävä tuloskehitys ; terveys ; kompetenssi ; työyhteisö ; työympäristö
Subjects: 
intellectual capital
maintenance of work ability
employees’ wellbeing
knowledge creation
sustainable economical development
health
competence
work community
work environment
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
373.85 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.