Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63720
Authors: 
Pajarinen, Mika
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1007
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan omistajuuden ja omistusmuodon yhteyksiä yritysten menestymiseen. Tarkasteltavia omistajaryhmiä ovat perheyritykset, valtionyritykset, hajautetusti omistetut pörssiyritykset sekä ulkomaalaisomisteiset yritykset. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu pääosiltaan Talouselämä‐lehden suuryritysaineistoon vuosilta 1986–2004. Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset pohjautuvat regressioanalyysiin, jossa omistusmuodon vaikutuksia on tutkittu kontrolloimalla keskeisiä yrityksen taustaominaisuuksia, kuten toimialaa, kokoa, ikää, innovatiivisuutta sekä vuosivaikutuksia. Tulosten mukaan perheyritykset ovat olleet kannattavuudeltaan ja vakavaraisuudeltaan vähintään yhtä hyviä kuin ulkomaalaisomisteiset yritykset, hajautetusti omistetut pörssiyritykset ja valtionyritykset. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat puolestaan olleet keskimäärin kannattavampia kuin pörssi‐ ja valtionyritykset, mutta toisaalta ne ovat kasvaneet keskimäärin hitaammin kuin kolmen muun omistajaryhmän yritykset. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että pienten yritysten kannattavuus ja kasvu ovat olleet parempia kuin suurten.
Subjects: 
Omistajuus, omistusrakenne, yritykset, yritysten menestyminen
JEL: 
G32
G34
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
503.28 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.