Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63714
Authors: 
Alho, Kari E. O.
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1124
Abstract: 
The paper considers growth and fluctuations in the Finnish economy in the post-war period starting from her long-run dual strategy vis-à-vis export markets in Western Europe and Russia. Finland has wanted to utilise the more rapid growth based on deeper integration in the former, but has simultaneously wanted to reap the gains linked to her proximity to the latter. We build a theoretical open economy model based on export supply and demand and then for the whole economy and analyse the role of economic policies, notably exchange rate policies in this connection. Empirically, we estimate the relationships using the SVAR methodology identifying the relevant demand and supply shocks and shocks in policy responses. The results clearly show that shifts in competitiveness have played a key role in boosting both categories of exports. However, firms have been able to shift on their own in exports from the Russian market to the West when needed. Productivity gains have been linked to Western exports, but not to exports to Russia. From a macroeconomic point of view exchange rate policies have been roughly as important as fiscal policies to explain economic fluctuations, although the conclusion on this quite sensitively depends on the SVAR model used. However, economic policies have been less important than the aggregate demand and supply shocks.
Abstract (Translated): 
Tutkimus tarkastelee kasvua ja sen vaihteluita Suomen taloudessa sodan jälkeisenä aikana lähtien liikkeelle maan kaksinaisesta strategiasta suhteessa vientimarkkinoihin lännessä ja idässä. Suomi on halunnut päästä mukaan syvenevään ja nopean kasvun tuottaneeseen integraatioon lännessä, mutta samalla hyötyä läheisyydestään idän markkinoihin nähden. Rakennamme teoreettisen avoimen talouden mallin, joka rakentuu vientitarjonnan ja -kysynnän varaan, ja sen pohjalta makromallin, jossa erittelemme talouspolitiikan, erityisesti valuuttakurssipolitiikan roolin. Empiirisesti estimoimme riippuvuudet käyttäen rakenteellisen vektoriautoregressiivisen eli SVAR-mallin menetelmää ja identifioimme siinä relevantit kysyntä- ja tarjontashokit sekä innovaatiot politiikanteossa. Tulokset osoittavat, että kilpailukyvyn siirtymät ovat olleet keskeisiä molemmille vientikategorioille. Kuitenkin yritykset ovat kyenneet siirtymään omaehtoisesti viennissään Venäjän markkinoilta lännen markkinoille tarvittaessa ja eliminoimaan näiden shokkien vaikutuksen kokonaisvientiin. Tuottavuuden lisäykset ovat olleet peräisin länsiviennistä, mutta eivät Venäjän-viennistä. Makrotaloudelliselta kannalta valuuttakurssipolitiikka on ollut karkeasti yhtä merkittävää taloudellisten vaihteluiden kannalta kuin finanssipolitiikka, vaikkakin tämä johtopäätös on herkkä käytetyn mallispesifikaation suhteen. Toisaalta talouspolitiikan rooli on ollut vähäisempi kuin yleensä kysyntä- ja tarjontashokkien vaikutukset.
Subjects: 
Exports
macro economy
economic policies
SVAR
Vienti
talouden kasvu ja vaihtelut
talouspolitiikka
rakenne-VAR
JEL: 
F41
F43
F12
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
270.77 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.