Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63703
Authors: 
Nyberg, Martti
Lindström, Maarit
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 982
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa pyritään kvantitatiivisin menetelmin selvittämään muotoilun vaikutusta sekä kansantalouksien että yksittäisten yritysten taloudelliseen menestykseen. Kokonaisten kansantalouksien yhteydessä tarkastellaan muotoilupanostusten ja maan kilpailukyvyn yhteyttä makrotasolla. Tällöin käytetään hyväksi World Economic Forumin kilpailukykyindeksejä sekä sitä laajaa yritysjohtajakyselyä, joka samassa yhteydessä maailmanlaajuisesti tehdään. Tutkimuksessa muodostetaan ns. muotoiluindeksi, jonka avulla pyritään selvittämään onko muotoilupanostuksilla ja maan menestyksellä kilpailukykyvertailuissa yhteyttä. Yrityksiä koskevassa mikrotarkastelussa selvitetään onko muotoiluun voimakkaasti panostaneilla pörssiyrityksillä ollut suotuisampi myynnin kehitys kuin siihen vähemmän panostaneilla yrityksillä, onko muotoiluun vahvasti panostaneiden yritysten tuotannon vientiosuus korkeampi kuin muotoiluintensiteetiltään heikompien yritysten ja onko yritysten markkina-arvolla ja muotoilupanostuksella yhteyttä. Tulokset osoittavat, että muotoilulla on oma merkityksensä sekä kansantalouden kilpailukykyyn että yritysten taloudelliseen menestykseen.
Abstract (Translated): 
This paper investigates the interaction between design and economic performance. First, the impact of design on country’s growth competitiveness is analyzed. Second, the influence of design on corporation’s economic performance is examined. The results indicate that design has an effect on both
Subjects: 
muotoilu
maan kilpailukyky
yrityksen taloudellinen menestys
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
142.95 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.