Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63645
Authors: 
Napari, Sami
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1120
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisten ja miesten välisiä ammatillisia eroja Suomen yksityisellä sektorilla vuosina 1995–2004 käyttäen Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoa. Tutkimustulokset osoittavat, että sukupuolten ammatilliset erot ovat Suomessa suuret. Segregaation aste on tosin pienentynyt tutkimusperiodin aikana, mutta muutokset ovat olleet verrattain pieniä. Segregaation suuruus vaihtelee huomattavasti taustatekijöiden mukaan. Segregaatio on esimerkiksi selvästi suurempaa vanhemmissa ikäryhmissä nuoriin työntekijöihin verrattuna. Segregaatio näyttää myös pienenevän koulutustason mukaan: korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla sukupuolten väliset ammatilliset erot ovat selvästi pienemmät verrattuna alempiin koulutustasoihin. Myös toimialojen välillä on vaihtelua segregaation suuruudessa. Jaettaessa toimialat sukupuolirakenteen mukaan mies- ja naisvaltaisiin sekä tasapainoisiin toimialoihin havaitaan segregaation olevan huomattavasti suurempaa miesvaltaisilla toimialoilla naisvaltaisiin tai tasapainoisiin toimialoihin verrattuna. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi segregaation kehittymistä työkokemuksen mukaan. Pitkittäisanalyysin tulokset viittaavat siihen, että segregaation tasossa tapahtuu vain pieniä muutoksia työuran aikana.
Abstract (Translated): 
This paper investigates occupational segregation by gender in the Finnish private sector during the period 1995-2004 using Statistics Finland’s Structure of Earnings data. The results show that although the occupational differences between genders have decreased during the investigation period occupational segregation by gender is still high in the Finnish labour market. The level of segregation is also found to vary by background characteristics. For example, segregation is higher among older workers. Moreover, segregation seems to decrease with the level of education: segregation is clearly lower among university graduates compared to workers with lower education. There is variation in the level of segregation also by the type of industry. Segregation is much higher in the male-dominated industries than in the female-dominated or in the gender-balanced industries. The paper also utilizes the panel structure of the data to investigate the question of how occupational differences between men and women evolve with work experience. The results suggest that there are only small changes in the level of occupational segregation along the working career.
Subjects: 
sukupuoli
ammattisegregaatio
gender
occupational segregation
JEL: 
J16
J24
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.