Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63625
Authors: 
Mankinen, Reijo
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 880
Abstract: 
Tässä raportissa tutkitaan yrityspalveluja, jolla tarkoitetaan kaikkia yritysten toisille yrityksille tarjoamia palveluita. Palvelusektorin lamanjälkeinen rakennemuutos on ollut voimakas. Sitä ajavina voimina ovat olleet kansainvälistyminen, teknologinen kehitys sekä innovatiivisten yrityspalveluiden kasvu. Tietointensiivisistä liike-elämän palveluissa (Knowledge Intensive Business Services, KIBS) onkin tullut keskeinen osa talouden dynamiikkaa. KIBS-yritykset ovat kansainvälistyneet nopeasti ja niiden kilpailukyky perustuu innovatiivisuuteen ja osaamiseen. Pk-sektorin KIBS-yritykset ovat jopa t&k-intensiivisempiä kuin teolliset teknologiayritykset. Ylipäätään suomalaiset palveluyritykset kuuluvat kansainvälisessä vertailussa maailman tietointensiivisimpiin. Muutos kohti tietoon ja osaamiseen perustuvaa taloutta onkin koskenut voimakkaasti koko palvelusektoria. Teknologiaa ja innovaatioita hyödyntävät palveluyritykset ovat kasvaneet muita nopeammin ja niiden kasvuodotukset ovat suuremmat. Yrityspalveluiden tuottajat keskittyvät innovaatiotoiminnassaan erityisesti täydentäviin ja teknologiaa soveltaviin innovaatioihin. Tämä on tärkeää koko talouden tulevan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Yrityspalveluiden tuottajat asettuvat kansallisessa innovaatiojärjestelmässä juuri siihen rooliin, jonka vahvistamista tuleva kilpailukyky edellyttää: ne tekevät asiakkaidensa edellyttämiä täydentäviä innovaatioita ja välittävät muulla tuotettua tietoa ja teknisiä ratkaisuja uusille yrityksille. – Yrityspalvelut ; KIBS ; työllisyys ; kansainvälistyminen ; kasvu ; kilpailukyky
Abstract (Translated): 
This report studies Finnish business services, i.e., services provided by firms for other firms. The Finnish service sector has experienced a major structural change since the recession of the early 1990s. Globalization, technological advance, and growing innovationintensity have been among its driving forces. In fact Knowledge Intensive Business Services (KIBS) have even become instruments of change in the society at large. KIBS firms have internationalized rapidly. Their competitive advantage is solely based on knowledge and innovativeness. Contrary to a popular belief small and medium-sized KIBS firms are in fact more R&D-intensive than similar technology firms in manufacturing. Overall the Finnish service sector is among the most R&D-intensive in the world – the Finnish transition to an information society has also deeply touched the service sector. Innovative and technologically advanced service firms also have higher growth expectations. The innovative activities of business service providers focus on complementary innovations and new implementations of the latest technology. This is important for the society at large as far as future growth and competitiveness are concerned. With these activities the firms assume precisely the role in the Finnish national innovation system that needs strengthening: they complement their customers’ innovative activities as well as transmit externally available knowledge to new firms.
Subjects: 
Business services
KIBS
employment
internationalization
growth
competitiveness
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
526.52 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.