Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63623
Authors: 
Kaitila, Ville
Lindström, Maarit
Balcerowicz, Ewa
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 994
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia ja tule-vaisuuden liiketoimintanäkymiä Puolassa. Tutkimuksessa arvioidaan ensin Puolan talouden tilaa ja kehityssuuntaa. Tämän jälkeen analysoidaan tekemämme yrityskyselyn tulokset. Ky-sely suunnattiin Puolan markkinoilla toimiville suomalaisyrityksille. Tulosten mukaan yri-tykset toimivat Puolassa ensisijaisesti paikallisten markkinoiden ja niiden kasvunäkymien vuoksi. Myös Puolan maantieteellinen sijainti ja edulliset työvoimakustannukset ovat kes-keisiä maan houkuttelevuutta lisääviä tekijöitä. Kyselyyn vastanneet yritykset aikovat edel-leen laajentaa toimintaansa Puolassa. Haastattelimme lisäksi erikseen suomalaisia yritysjoh-tajia, joiden näkemykset ovat yhdensuuntaisia kyselystä saatujen tulosten kanssa. Tutki-muksessa on myös puolalaisen tutkijan tarkastelu yritystoiminnan harjoittamisesta Puolas-sa. Puolan markkinoiden koko ja kasvupotentiaali ovat suomalaisille yrityksille mahdolli-suus. Jatkossa kilpailu paikallisilla markkinoilla kuitenkin lisääntyy edelleen.
Subjects: 
Puola, yritystoiminta, kansainvälistyminen, suorat sijoitukset, ulkomaankauppa
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.