Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/32923
Title (translated): 
Der deutsch-polnische Grenzraum im Jahre 2020 - Entwicklungsszenario und Handlungsempfehlungen
Authors: 
Lammers, Konrad
Niebuhr, Annekatrin
Polkowski, Andreas
Stiller, Silvia
Hildebrandt, Anna
Nowicki, Marcin
Susmarski, Przemysław
Tarkowski, Maciej
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
HWWA-Report 265
Abstract: 
Zmienione warunki zewnętrzne: Rozwój społeczno-gospodarczy polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego zależy w dużym stopniu od postępów w procesie integracji europejskiej, od coraz intensywniejszej konkurencji między regionami oraz przemian strukturalnych, związanych z przejściem do społeczeństwa opartego na wiedzy. Do istotnych z punktu widzenia przyszłego rozwoju obszaru przygranicznego uwarunkowań zewnętrznych, zaliczyć należy też narodowe strategie rozwoju Polski i Niemiec. W wyniku rozszerzenia UE polsko-niemiecki obszar przygraniczny znalazł się w centrum europejskiego obszaru gospodarczego. W najbliższych latach integracja między Polską i Niemcami będzie się dalej umacniać na skutek likwidacji istniejących jeszcze barier w przepływie siły roboczej oraz usług, jak również na skutek wstąpienia Polski do strefy euro. W efekcie należy się spodziewać wzrostu ponadgranicznej aktywności ekonomicznej, powodującej zmiany przestrzenne w obszarze przygranicznym. Wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną będą miały również przemiany strukturalne, związane z przejściem do społeczeństwa opartego na wiedzy i cechujące się przy tym wzrostem znaczenia oświaty, nauki i badań naukowych dla osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Potrzebę dopasowań strukturalnych wywołają także zmiany demograficzne, dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego. Przemiany strukturalne wspierane będą znaczącymi środkami finansowymi pochodzącymi z europejskich funduszy strukturalnych. (...)
Additional Information: 
Deutsche Fassung erschienen als HWWA-Report Nr. 262: http://hdl.handle.net/10419/32894
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.