Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259079
Title (translated): 
Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej i w gospodarcwe światowej - główne wybrane aspekty
Authors: 
Wysokińska, Zofia
Year of Publication: 
2011
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 14 [Issue:] 3 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2011 [Pages:] 25-53
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
The aim of the paper is to present key theoretical and empirical issues of sustainable development and environmental protection issues from the global and European perspective, with special reference to the implication of this concept for Central and Eastern European members of the EU. Main aspects are discussed in the paper from the EU and global perspective, with special reference to: the global partnership for sustainable development; fighting poverty and promoting social development; sustainable management of natural and environmental resources; trading in greenhouse gas emission allowances; main global and European challenges; goals and challenges facing the European Union member states as stemming from major strategic European Union renewed documents promoting sustainable development; especially promoting consumption and production that is sustainable and environmentally-friendly and green labeling system; a detailed look at "new" environmental policies; with special reference to sustainable transportation; a strategy for the sustainable use of natural resources; preventive strategy (preventing the creation of wastes) and waste recycling; sustainable and competitive tourism.
Abstract (Translated): 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień teoretycznych i empirycznych zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska z perspektywy światowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tej koncepcji na rozwój nowych krajów członkowskich UE położonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Główne aspekty zostały omówione z unijnej i globalnej perspektywy, zwłaszcza takich jak: globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, walka z ubóstwem i wspieranie rozwoju społecznego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i środowiskowymi, handel przydziałami na emisję gazów cieplarnianych. Analizie poddane zostaly również wyzwania stojące przed państwami Unii Europejskiej, wynikające z nowych strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, w tym w dziedzinie zrównoważonej produkcji konsumpcji, przyjaznego dla środowiska naturalnego "zielonego " systemu etykietowania, nowych celów i wyzwań w odniesieniu do polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego transportu, strategii zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu szkodliwych odpadów i promocji recyklingu oraz rozwoju zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki.
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.