Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229749
Authors: 
Lobo, Maria Stella de Castro
Araujo, Edson Correia
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 147-174
Abstract: 
Aim: In 1988, Brazil implemented profound changes in the organization and financing of its public health system, with the creation of the Unified Health System (Sistema Unico de Saúde - SUS), establishing universal health coverage. The gradual expansion of the health system and entitlements to services has been accompanied by the debate about the appropriate level of government spending and health system efficiency. Design / Research methods: The study uses VRS - output oriented, Dynamic Network SBM DEA model, period 2008-2013, to depict the relationships that take place between diverse levels of care (primary health care/PHC and secondary-tertiary health care/STC). DMUs are Brazilian state capitals, which implement key health policies and assist patients from smaller surrounding municipalities, especially for STC. Inputs are PHC and STC budgets; outputs are their respective services provided and avoidable deaths. The link variable is PHC medical consultation, entrance door to the system and gatekeeper for more complex levels of care. Dynamic model evaluates efficiency across time. Conclusions / findings:Overall performance was 0.86; for PHC, 0.90; for STC, 0.85 (SD=0.15). 8 out of 27 capitals were fully efficient. Capitals increased average scores in both levels of care, but only STC had a positive technological change (frontier shift >1). Link variable behavior denotes a bottleneck between levels of care. Projections onto the frontier enable establish own management diagnosis and goals for financing and development. Originality / value of the article: Network models mimic hierarchically organized health systems. The appliance of results aids health policy.
Abstract (Translated): 
Cel: W 1988 roku Brazylia wdrożyła dogłębne zmiany w organizacji oraz finansowaniu systemu służby zdrowia, powołując do życia Zunifikowany System Opieki Zdrowotnej ("Sistema Unico de Saúde" - SUS), zakładający powszechny dostęp do służby zdrowia. Stopniowemu rozszerzaniu systemu opieki zdrowotnej oraz uprawnień do usług medycznych towarzyszyła debata dotycząca odpowiedniego poziomu wydatków rządowych i wydajności systemu. Metodyka badań: W badaniu wykorzystano zmienne efekty skali zorientowane na wyniki, model Slacks-Based-Measure oparty na dynamicznej sieciowej metodzie obwiedni danych (ang.: Data Envelopment Analysis (DEA)) dla danych z lat 2008-2013, aby zobrazować zależność, jaka zachodzi pomiędzy różnymi poziomami opieki (podstawowa opieka zdrowotna (ang. primary health care (PHC)) oraz opieka zdrowotna drugiego i trzeciego stopnia (ang. secondary-tertiary health care (STC)). Jednostkami podejmującymi decyzje są brazylijskie stolice stanowe, które wdrażają kluczowe założenia polityki zdrowotnej oraz wspierają pacjentów z okolicznych, mniejszych jednostek administracyjnych, szczególnie w zakresie STC. Nakłady stanowią budżety PHC i STC, natomiast wynikami są wynikające z nich usługi oraz przypadki zagrożenia życia, w których udało się uratować pacjentów. Powiązana zmienna to konsultacje medyczne w ramach PHC, drzwi wejściowe do systemu oraz strażnik bramy do bardziej kompleksowych poziomów opieki. Dynamiczny model pozwala oceniać wydajność w czasie. Wnioski: Ogólny stan wyniósł 0,86, przy czym dla PHC kształtował się na poziomie 0,90, a dla STC 0,85 (SD=0,15). 8 z 27 stolic okazało się w pełni wydajnych. Stolice zdołały zwiększyć wyniki w obu poziomach opieki zdrowotnej, ale tylko STC doświadczyło pozytywnej zmiany technologicznej (frontier shift > 1). Zmienna powiązana wykazała wąskie gardło pomiędzy poziomami opieki. Projekcje dotyczące granic (frontier shift) pozwoliły ustalić własną diagnozę dotyczącą zarządzania oraz cele związane z finansowaniem i rozwojem. Wartość artykułu: Modele sieciowe naśladują hierarchicznie zorganizowane systemy opieki zdrowotnej. Wykorzystanie wyników wspiera politykę służby zdrowia.
Subjects: 
Network DEA
Efficiency Measurement
Health and Economic Development
Public Health
Health, Education and Welfare
Network DEA
JEL: 
H21
H51
O10
O54
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.