Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229747
Authors: 
Sinha, Ram Pratap
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 225-249
Abstract: 
Aim: The objective of the paper is to construct an index of fiscal performance of Indian states using four non-parametric approaches ( Data Envelopment Analysis(DEA), Free Disposal Hull(FDH), Order-m and Order-alpha).The reason behind using non-parametric methods for the purpose of construction of index is that the traditional ratio approach is incapable of handling multiple input and output indicators.Research methods: The present study uses a two stage approach. In the first stage, four non-parametric methods have been used to evaluate the performance of Indian states for five consecutive years. The input and output indicators have been selected on the basis of a simple theoretical model. Further, in order to tackle the problem of estimation bias (due to sampling variations) bootstrapped DEA and bootstrapped Order-m methods have been applied. In the second stage ,impact of indebtedness on the performance of the states has been assessed using a censored regression framework.Findings: The major outcome of the study is the construction of a fiscal performance index based on multiple indicators. Moreover, the second stage results indicate that state performance is significantly influenced by their degree of indebtedness.Originality/Value of the article: The present study is perhaps the first attempt to assess the performance of sub-national units in terms of both convex and non-convex mathematical programming methods.Implications of the research : The approach (with suitable  modifications) can be effectively used to benchmark state performance which can serve as a basis for resource transfer from the central government to the states.
Abstract (Translated): 
Cel: Artykuł ma na celu skonstruowanie indeksu kondycji fiskalnej indyjskich stanów w oparciu o metodę DEA. Uzasadnieniem wykorzystania metod nieparametrycznych w celu opracowania indeksu jest niezdolność tradycyjnego podejścia współczynnikowego do uwzględnienia wskaźników wielokrotnych nakładów i wyników. Metodyka badań: Badanie oparto na dwuetapowym podejściu. W pierwszym etapie wykorzystano metodę DEA do oceny kondycji indyjskich stanów w pięciu kolejnych latach. Wskaźniki nakładów i wyników użyte w DEA ostały wybrane na podstawie prostego modelu teoretycznego. Następnie, aby rozwiązać problem błędu szacunkowego (ze względu na wariacje doboru próby), zastosowano samoczynną DEA. W drugim etapie oceniono wpływ zadłużenia na kondycję stanów, wykorzystując cenzurowane modele regresji. Wnioski: The major outcome of the study is the construction of a fiscal performance index based on multiple indicators. Moreover, the second stage results indicate that state performance is significantly influenced by their degree of indebtedness. Wartość artykułu: Głównym wynikiem badań jest opracowanie indeksu kondycji fiskalnej opartym na wielokrotnych wskaźnikach. Co więcej, wyniki z drugiego etapu badań wskazują, że kondycja stanów znajduje się pod istotnym oddziaływaniem stopnia ich zadłużenia. Ograniczenia: Niniejsze badanie to prawdopodobnie pierwsza próba oceny kondycji jednostek subnarodowych pod względem zarówno wypukłych, jak i niewypukłych metod programowania matematycznego. Implikacje: Zaprezentowane podejście (z odpowiednimi modyfikacjami) może być z powodzeniem stosowane do benchmarkingu kondycji stanów, co może służyć jako podstawa transferu zasobów od rządu centralnego do stanów.
Subjects: 
Robust Frontier
Indian States
Non-parametric Approach
JEL: 
H17
D21
C61
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.