Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229738
Authors: 
Trzebiński, Artur Arkadiusz
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 3 [Year:] 2017 [Pages:] 67-83
Abstract: 
Aim: The purpose of this article is to assess the efficiency of management of real estate funds by managers and profitability of funds.Design / Research methods: The study used elements of financial analysis and case studies.Conclusions / findings: The results of the survey indicate the low yields of the real estate funds surveyed (only one fund brought profits to the investors, the remaining 5 losses) and the low efficiency of the managers and the high cost-of-operation of the real estate funds. The research has shown the low effectiveness of investment strategies and business models that require changes and other solutions.Originality / value of the article: The study covered the real estate funds that were liquidated or liquidated started in the managerial terms, which allows to assess the effectiveness of managers at every stage of life funds. The research is a continuation of the author's earlier research. According to author's knowledge, no similar studies have been published so far.
Abstract (Translated): 
Aim: Celem artykułu jest ocena sprawności zarządzania funduszami nieruchomości przez zarządzających i dochodowość funduszy.Design / Research methods: W badaniu wykorzystano elementy analizy finansowej i studia wybranych przypadków.Conclusions / findings: Rezultaty badania wskazują na niską dochodowość badanych funduszy nieruchomości (tylko 1 fundusz przyniósł inwestorom zysk, natomiast pozostałe 5 stratę) oraz niską sprawność zarządzających i wysoką kosztochłonność prowadzonej działalności przez fundusze nieruchomości. Przeprowadzone badania wskazują na niską skuteczność stosowanych strategii inwestycyjnych i modeli biznesowych, które wymagają zmian i zastosowania innych rozwiązań.Originality / value of the article: Badaniem objęto fundusze nieruchomości, które zostały zlikwidowane lub likwidację rozpoczęto w przyjętym przez zarządzających terminie, co pozwala na ocenę sprawności zarządzających na każdym etapie życia funduszy. Badania stanowią kontynuację wcześniejszych badań autora. Według wiedzy autora nie opublikowano do tej pory zbliżonych badań.
Subjects: 
real estate mutual funds
profitability of real estate funds
efficiency of investment fund management
JEL: 
G17
G23
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.