Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229737
Authors: 
Ferreira, Agata
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 27-43
Abstract: 
Aim: This paper studies the concept of sustainable development, which has been overly present in recent times on global arena of debates about issues most pressing to humanity in variety of contexts, political, legal, social and environmental. It has been appropriated by governments and NGOs alike. It is being advocated to promote both, continuous growth and reversal of unsustainable pattern of limitless growth. The aim of this paper is to follow the history of the concepts of development and sustainability, its evolution and current status and question whether future developments in the area of sustainable development are likely to support "development" part of it, through drive to maximum economic growth, increase of financial flows and investments, consumption and production; or whether the "sustainability" part of the agenda, with protection of environment, human rights and climate as a priority, will prevail.Design / Research methods: The article follows the historical origins and developments of the concepts of development and sustainability, since industrial revolution of the eighteenth century where progress has been linked with economic growth and material advancement. The concept of sustainability on the other hand is closely connected with human relationship with nature, which went through a profound change when people started to make permanent settlements, domesticate animals and farm the land. This paper explains how sustainable development term rose to political prominence following publication of the Brundtland report in 1987 and how subsequent global political initiatives, like Agenda 21, Johannesburg Declaration and 2030 Agenda, gradually reaffirmed the place of sustainable development as an important element of international agenda and broadened the meaning of the term.Conclusions / findings: The role of business partner is present in 10% of the examined enterprises, with the source of capital and the entity size being of minor importance. Projects play a key role in the development of contemporary undertakings. Moreover, the primary role in terms of the implementation of any organizational activities is exercised by people. Thus, the opportunity emerges to implement and modify the concept of HR business partnering. This will lead to a greater professionalization of staffing, which will ultimately affect positively the implementation of strategy of the organizations under discussion.Originality / value of the article: The publications on project management as well as those concerned with human resources management have so far not addressed the issue of the development of the HR business partner role in the organizations under discussion. The considerations, of both theoretical and practical nature, contribute to the theory of management, being much relevant owing to the ever growing popularity of the concept of management through projects.
Abstract (Translated): 
Cel: Artykuł prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, która w ostatnim czasie jest silnieobecna na globalnej scenie debat nad kwestiami najważniejszymi dla ludzkości, w rozmaitychkontekstach politycznych, prawych, społecznych i środowiskowych. Koncept został przywłaszczonyprzez rządy i organizacje pozarządowe. Postuluje on promowanie zarówno ciągłego wzrostu, jak iodwrócenie tendencji nieograniczonego wzrostu. Celem niniejszego artykułu jest prześledzenie historiikoncepcji rozwoju i zrównoważonego rozwoju, jego ewolucji i aktualnego stanu oraz kwestionowanie,czy przyszłe zmiany w obszarze zrównoważonego rozwoju przyczynią się do wspierania "rozwoju",poprzez dążenie do maksymalnego wzrostu gospodarczego, przepływów kapitału i inwestycji,konsumpcji i produkcji; czy ważna jest kwestia "zrównoważenia" i uwzględnienia ochrony środowiska,praw człowieka i klimatu jako priorytetu.Układ / Metoda badawcza: Artykuł przedstawia historyczne pochodzenie i rozwój koncepcji rozwojui zrównoważonego rozwoju, od rewolucji przemysłowej z XVIII wieku, gdzie postęp utożsamiany byłze wzrostem gospodarczym i postępem materialnym. Z drugiej strony koncepcja zrównoważonegorozwoju jest ściśle związana z relacjami człowieka z naturą, która to przeszła głęboką zmianę, gdyludzie zaczęli zakładać stałe osady, udomowiać zwierzęta i uprawiać ziemię. W tym artykulewyjaśniono, jak koncept zrównoważonego rozwoju urósł do politycznego znaczenia po publikacjiraportu Brundtland w 1987 roku i jak kolejne globalne inicjatywy polityczne, takie jak Agenda 21,deklaracja z Johannesburga i Agenda 2030 poszerzyły znaczenie tego terminu i potwierdziły, żekoncept zrównoważonego rozwoju stanowi ważny element międzynarodowego porządku.Wnioski/wyniki: Artykuł podsumowuje, że główny kontekst zrównoważonego rozwoju koncentrujesię na utrzymaniu wzrostu gospodarczego, który nadal pozostaje głównym celem globalnym, zewzrostem świadomości ekologicznych zagrożeń dla planety jedynie jako tło, na którym ciągły wzrostgospodarczy wymaga podtrzymania.Oryginalność / Wartość artykułu: Niniejsza praca ilustruje, w jaki sposób koncept zrównoważonegorozwoju urósł w skali globalnej, a tym samym stracił na znaczeniu, będąc utożsamiany niemal zewszystkim.
Subjects: 
sustainable development
economic growth
2030 Agenda
sustainability
environment
JEL: 
B0
F0
O1
Q5
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.