Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229736
Authors: 
Kampen, Jarl K
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 7-26
Abstract: 
Aim:  The temptation to provide simple answers to complex problems exists for politicians and scientists alike. This essay attempts to briefly outline the complexity of present day problems at global level, taking as a starting point the question "how quick will the EU collapse?" Design / Research methods: Brief discussions are given of separate yet interconnected, causally related and overlapping natural and social research domains, illustrating the need for qualified multidisciplinary spokesmen able to separate facts from "alternative facts."Conclusions / findings:  Making the simple anthropological observation that people can choose policies that are self-destructive does not make social science politicized or value-biased. A society that considers global warming, depletion and pollution caused by fossil fuels as mere externalities makes a demonstrable erratic choice. Because one of the major goals of science is to establish (in)validity of "common sense," it is duty of academics to tell our students that societies, including entire scientific departments, can make consistent erratic choices.Originality / value of the article: This essay may help scholars and practitioners to start to look at their research domain in a (much) wider global context.
Abstract (Translated): 
Cel: Zarówno politycy, jak i naukowcy zmagają się z pokusą, aby udzielać prostych odpowiedzi naskomplikowane pytania. W artykule tym podjęto próbę zwięzłego zarysowania dzisiejszychproblemów na poziomie globalnym, a jako punkt startowy przyjęto pytanie: "Jak szybko upadnie UniaEuropejska?".Układ / metody badawcze: Natura tematyki wskazuje raczej na holistyczne podejście interpretacyjneaniżeli na systematyczne podejście redukcjonistyczne. Przedstawiono krótkie dyskusje dotycząceoddzielnych, aczkolwiek powiązanych wzajemnie i nachodzących na siebie naturalnych i społecznychdomen badawczych, ilustrujące potrzebę wykwalifikowanych multidyscyplinarnych mówców,zdolnych rozróżniać fakty od "alternatywnych faktów".Wnioski / wyniki: Zwykłe antropologiczne obserwacje, zgodnie z którymi ludzie są w stanie wybraćpolitykę polegającą na samodestrukcji, niekoniecznie czynią nauki społeczne upolitycznionymi bądźnastawionymi na wartość. Społeczeństwo uznające globalne ocieplenie, wyczerpywanie się izanieczyszczenia spowodowane przez paliwa kopalne za zaledwie efekty zewnętrzne, dokonujedemonstracyjnego nieobliczalnego wyboru. Ponieważ jednym z podstawowych celów nauki jestustalenie (nie)zasadności "wspólnego sensu", akademicy mają obowiązek mówienia studentom, żespołeczeństwa, włączając całe środowiska naukowe, mogą dokonywać ciągłych nieodpowiedzialnychwyborów.Oryginalność / wartość artykułu: Artykuł może wspomóc naukowców i praktyków w rozpoczęciuspoglądania na ich obszary badawcze w (o wiele) głębszym globalnym kontekście.
Subjects: 
TINA
multidisciplinary research
climate change
governance
JEL: 
P10
P28
P36
Q20
Q40
Q50
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.