Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229735
Authors: 
Basińska-Zych, Agata
Springer, Agnieszka
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 45-75
Abstract: 
Aim: The main aim of this article is to identify negative health consequences resulting from work overload and lack of work-life balance, as well as to present characteristics of positive healthy behaviors in the workplace as counteracting strategies. The paper is a part of the discussion on the concept of corporate wellness which forms the basis for the development of organization's health culture.Design / Research methods: The paper is based on a review of literature concerned with the factors influencing worker welfare. Moreover, it presents two case studies on comprehensive health programs implemented by Mars Poland and the Belgian branch of Protect & Gamble.Conclusions / findings: Based on the review of foreign and domestic literature, the authors propose a model describing the relationship between individual variables impacting worker welfare. In this model, it is assumed that the interaction between work and life, and workers' healthy behaviors such as physical activity and rest after work (sleep) are crucial to workers' regeneration.Originality / value of the article: The value of the paper lies in the interdisciplinary approach to the development of worker well-being. Apart from the perspective of human resources management, the outlined concept also takes into account the issues relating to workers' mental and physical health.Implications of the research: The theoretical assumptions presented in the paper will become a starting point for a research project to be conducted on Polish enterprises. Its objective will be to identify the possibilities of counteracting the negative effects of workload congestion through the promotion of healthy behaviors in the workplace and support of workers in their creation of a positive work-life interaction.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem artykułu jest wskazanie negatywnych konsekwencji zdrowotnych wynikających zprzeciążenia pracą, braku równowagi praca - dom (work-life balance), jak również charakterystykapozytywnych zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy jako formy przeciwdziałania im. Artykułwpisuje się w dyskusję nad koncepcją corporate wellness, która tworzy podstawy kultury zdrowotnejorganizacji.Metody badawcze: Praca opiera na się na przeglądzie literatury przedmiotu z zakresu czynnikówkształtujących dobrostan pracownika. W artykule zaprezentowano także dwa studia przypadków wzakresie kompleksowych programów zdrowotnych, realizowanych w spółce Mars Polska oraz wbelgijskim oddziale Procter & GambleWnioski: Bazując na przeglądzie literatury zagranicznej i krajowej, autorki proponują koncepcjęmodelową opisującą zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennym mającymi wpływ na dobrostanpracownika. W niniejszym modelu zakłada się, że dla powyższej regeneracji pracownika kluczową rolęodgrywać będzie interakcja praca - dom oraz podejmowane przez pracownika zachowaniaprozdrowotne, takie jak aktywność fizyczna i wypoczynek w formie snu.Wartość artykułu: Wartość artykułu związana jest z interdyscyplinarnym podejściem dokształtowania dobrostanu pracownika. W prezentowanej koncepcji oprócz perspektywy zarządzaniazasobami ludzkimi uwzględniono również problematykę zdrowia psychicznego i fizycznegopracownika.Implikacje badań: Założenia teoretyczne przedstawione w artykule staną się punktem wyjścia doprojektowanych badań w polskich przedsiębiorstwach. Celem tych badań będzie identyfikacjamożliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia pracą poprzez promocję zachowańprozdrowotnych w miejscu zatrudnienia oraz wspieranie pracownika w budowaniu pozytywnejinterakcji praca - życie.
Subjects: 
work overload
worker well-being
work-life balance
healthy behaviors
workplace health promotion
workplace health program
enterprises
corporate wellness
JEL: 
M54
I12
M54
I12
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.