Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229733
Authors: 
Grzesiak, Lena Barbara
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 133-149
Abstract: 
Aim: The aim of the paper is to present the state and possible future directions of the research on diversity management in Polish firms.Design / Research methods: The author selected 20 state-of-the-art articles in the field of diversity management in Polish firms. Analysis of these articles allowed for identifying a starting point as well as possible directions for future research in this field.Conclusions / findings: The author argues that even though scholars find the issue of diversity management important and still valid, there also exist clear gaps in the research. Some areas (e.g. management of groups diverse in terms of age or gender) are preferred, while others appear to be neglected (e.g. management of people of a different sexual orientation). Scholars clearly tend to choose a specific group and research methodology.Originality / value of the article: The author conducted a review of existing studies on diversity management in Polish companies, and presented the state and directions of possible further research. The paper could inspire others to start further and more in-depth studies on diversity; a greater number of explorations in this area may yield interesting findings from the point of view of the diversity concept. Taking into account the directions proposed by the author may contribute to enriching the theory of management diversity, as well as provide practical recommendations for business managers.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie stanu oraz możliwych przyszłych kierunków badań nad zarządzaniem różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach.Metodyka badań: Autorka wykorzystała analizę danych zastanych.Wnioski: Autorka wykazuje, że choć tematyka zarządzania różnorodnością jest ważna dla badaczy i wciąż aktualna występują także wyraźne luki badawcze. Pewne obszary (np. zarządzanie grupami zróżnicowanymi pod względem wieku czy płci) są preferowane, inne zaś wydają się być zaniedbywane (np. zarządzanie osobami o odmiennej orientacji seksualnej). Badacze mają wyraźną skłonność do wybierania określonej grupy i metodyki badawczej.Wartość artykułu: Autorka dokonała przeglądu istniejących badań nad zarządzaniem różnorodnością w polskich przedsiębiorstwach oraz przedstawiła stan i kierunki możliwych dalszych badań. Artykuł może stać się inspiracją do podjęcia dalszych, pogłębionych badań nad różnorodnością więcej badań w tym obszarze może przynieść ciekawe wyniki z punktu widzenia koncepcji diversity. Uwzględnienie kierunków proponowanych przez autorkę może przyczynić się do wzbogacenia teorii zarządzania różnorodnością, a także dostarczyć praktycznych rekomendacji dla zarządów firm.
Subjects: 
diversity management
desk research
JEL: 
J80
M12
M14
M50
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.