Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229732
Authors: 
Adamczyk, Marzena
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Year:] 2017 [Pages:] 151-170
Abstract: 
Aim: The aim of this study is to systematize the knowledge on the characteristics and classification of cultures, which will allow national representatives to be assigned to their respective types of cultures, and to present the characteristics of selected countries in some business areas.Design / Research Method: The applied research method is the analysis of the literature in the field of cross-cultural determinants of business and the description of the findings observed and analyzed in theprocess of deductive conclusions.Conclusions / findings: The main conclusion of the research is confirming the view that cultural differences in today's global economy can significantly affect the business in an international context. In order to eliminate or actually to minimize the cultural factor of entrepreneurs, those operating on the international market should diagnose the culture of the country with which they will enter into business relationships and they should develop strategies in different markets taking into account the diagnosis made.Originality / value of the paper: The paper is a voice in the scientific discussion on the impact of cultural differences on international business; it can provide guidance and inspiration for entrepreneurs, helping them to understand the complexity of the issue, and for students interested in cultural diversity and its impact on business. The paper comprehensively connects the characteristics of national cultures with different areas of international business and shows the relationship and complexity of the issue. Such a presentation of the problem shows how important it is to know these differences for proper management of the company.Implications of the research: This paper focuses on the overall functioning of the company on the international market and discusses the cultural differences associated with the negotiation process. It may be the beginning of further research related to cross-cultural communication and management of transnational corporations and international marketing.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem niniejszego opracowania jest systematyzacja wiedzy na temat charakterystyki i podziałukultur, która pozwoli na przyporządkowanie przedstawicieli poszczególnych państw do odpowiednichdla nich rodzajów kultur oraz przedstawienie cech charakterystycznych dla wybranych państw wniektórych obszarach biznesowych.Metodyka badań: Zastosowana metoda badawcza to analiza literatury z zakresu międzykulturowychuwarunkowań biznesu oraz opis zaobserwowanych i przeanalizowanych w procesie dedukcjiwniosków.Wnioski: Głównym wnioskiem badań jest potwierdzenie tezy, że różnice kulturowe we współczesnejgospodarce światowej mogą w znaczący sposób wpływać na biznes w kontekście międzynarodowym.W celu wyeliminowania, a raczej zminimalizowania czynnika kulturowego przedsiębiorcy działającyna rynku międzynarodowym powinni dokonać rozpoznania kultury kraju, z którym będą wchodzić wrelacje biznesowe oraz powinni opracować strategie działania na różnych rynkach, uwzględniającdokonane rozpoznanie.Wartość artykułu: Artykuł jest głosem w dyskusji naukowej na temat wpływu różnic kulturowych nabiznes międzynarodowy, może stanowić źródło wskazówek i inspiracji dla przedsiębiorców,pomagając zrozumieć złożoność zagadnienia, oraz dla studentów zainteresowanych kwestiami różnickulturowych i ich wpływu na biznes. Artykuł w sposób kompleksowy łączy charakterystykę kulturnarodowych z różnymi obszarami biznesu międzynarodowego oraz pokazuje powiązania i złożonośćzagadnienia. Taka prezentacja problemu wskazuje, jak ważna jest znajomość różnic kulturowych wodpowiednim zarządzaniu przedsiębiorstwem.Implikacje badań: Artykuł koncentruje się na ogólnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na rynkumiędzynarodowym i omawia w szczególności różnice kulturowe związane z procesem negocjowania.Jednocześnie może być początkiem dalszych badań związanych z komunikacją międzykulturową,zarządzaniem w korporacjach transnarodowych i marketingiem międzynarodowym.
Subjects: 
Culture
cultural differences
international business
intercultural communication
intercultural competence
JEL: 
F23
M14
Z10
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.