Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/112782
Authors: 
Möllers, Judith
Arapi-Gjini, Arjola
Xhema, Sherif
Herzfeld, Thomas
Year of Publication: 
2015
Series/Report no.: 
IAMO Policy Brief No. 24a
Abstract: 
Një eksod masiv i qytetarëve të Kosovës ndodhi në dimrin e vitit 2014/2015, duke ngritur pyetje urgjente mbi arsyet e tij dhe implikimet e mundëshme për Kosovën dhe vendet e destinacionit. Kjo analizë e shkurtër politike jep një përshkrim përmbajtësor të shkaqeve kyçe të migracionit dhe një vështrim mbi veçantitë e fenomenit. Ne arrijmë në konkluzionin që eksodi është rezultat i një shteti të ri në ndërtim, i cili nuk mban dot më entuziasmin dhe shpresën e qytetarëve e ta kthej atë në zhvillim të qëndrueshëm. Në të kundërt, humbja e shpresave dhe perspektivës, si dhe zhgënjimi i akumuluar mbi klasën aktuale politike, nepotismin dhe korrupsionin po largojnë tashmë dhe klasën e mesme. Shtrirja dhe koha e kësaj vale migracioni është e lidhur ngushtë me lehtësimin e kushteve të udhëtimit dhe thashethemeve nxitëse që krijuan një efekt të ortekut. Ne argumentojmë që vendet e BE-së duhet të reagojnë me durim dhe kujdes në trajtimin e migrantëve që vijnë nga Kosova. Ndryshime në regjimin e azilit dhe atë të vizave janë të rekomandueshme, por gjetja e kohës së duhur për marrjen e masave është shumë e rëndësishme. Së fundmi, për të parandaluar një thellim të krizës dhe trazira të mëtejshme në Kosovë, lehësimi i mundësive për migracion të përkohshëm ligjor është i nevojshëm. Brenda Kosovës, vetëm thyerja e strukturave aktuale dhe krijimi i institucioneve efiçente dhe modeleve sociale funksionuese do ti lejoj vendit të kapërcej këtë ngecje ekonomike.
Abstract (Translated): 
A remarkable exodus from Kosovo occurred in the winter 2014/15, raising urgent questions about its underlying drivers and implications for both Kosovo and the destination countries. This policy brief provides a first-hand qualitative snapshot of key migration drivers, as well as insights on some particularities of the phenomenon. We find that the exodus is the result of a struggling Kosovar state, which failed to maintain the enthusiasm and hope of its young nation and turn it into sustainable development. Instead, a lack of perspectives and accumulated frustration about the existing political caste, nepotism and corruption drive out even middle class people. The extent and timing of the migration wave was closely connected with facilitated travel conditions and incentivising rumours that caused a snowball effect. We argue that EU countries will have to react with patience and care in handling incoming migrants. Changes in the asylum and visa regimes are recommended, but a smart timing of measures is important. Ultimately, to prevent a deepening crisis and possible unrest in Kosovo, temporary legal migration opportunities are needed. Within Kosovo, only breaking up existing structures and establishing efficient institutions and functioning social models in their place could allow the country to overcome its economic deadlock.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-3-95992-004-9
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.