Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/108561
Authors: 
Bildirici, Melike
Ersin, Özgür
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum Working Paper Series 1115
Abstract: 
Fiyat seviyelerinin belirlenmesinde, FTPL teorisindeki geliþmeleri takiben miktar teorisinin eski mevcudiyeti sorgulanýr olmuþtur. FTPL Teorisi fiyat seviyelerinin sadece parasal büyüklüklerle deðil ayný zamanda maliye politikalarý etkisiyle de deðiþebileceðini göstermiþtir. FTPL Teorisine göre mali politikalarýn baskýn olduðu ekonomilerde fiyat seviyeleri baðýmsýz olarak uygulanan maliye politikalarýyla belirlenebilecektir. Bu görüþ hükümetlerin uyguladýðý ekonomi politikalarýný tekrar sorgulanýr hale getirmiþtir. Bu çalýþmanýn amacý Türkiye ekonomisinde 1985.01–2008.10 döneminde FTPL teorisi çerçevesinde Mali disiplini analiz etmektir. Çalýþma doðrusal modeller yerine doðrusal olmayan modeller kullanmayý amaçlamaktadýr. Bu modeller içinde belirgin olan STAR, LSTAR modelleri kullanýlacak, MLSTAR modelleri ile Stokastik Yapay Sinir Aðlarý ve MLP yöntemlerinden hareket ile SANN-MLSTAR modelleri geliþtirilecektir.
Subjects: 
FTPL
SANN
STAR
LSTAR
MLSTAR
MLP
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.