Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/92406
Authors: 
Klimczuk, Andrzej
Year of Publication: 
2011
Citation: 
[Editor:] Grzybowski, M. [Title:] Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011 [Pages:] 57-75 [ISBN:] 978-83-7421-1673
Abstract: 
Wzrost długości życia ludzkiego sprzyja rozwojowi dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Opracowanie przybliża zjawisko srebrnej gospodarki jako systemu ekonomicznego opartego na zaspokajaniu potrzeb starzejących się społeczeństw. W artykule przedstawione zostały przykłady rozwiązań strategicznych i organizacyjnych związanych z tworzeniem gerontechnologii. Uwzględniono koncepcje obejmujące współpracę podmiotów sektora publicznego, komercyjnego i pozarządowego: strategie innowacji, klastry dobrobytu i regionalne sieci srebrnej gospodarki. Zwrócono także uwagę na nowe instytucje badawcze typu "agelab" i instytucje kultury typu "medialab", które mogą być wykorzystane do kształtowania społecznego wizerunku gerontechnologii.
Abstract (Translated): 
The increase in the length of human life favors development of goods and services to the elderly. Article describes phenomenon of the silver economy as an economic system based on meeting the needs of ageing populations. Study presents examples of strategic and organizational solutions related to the creation of gerontechnology. Work takes into account concepts of cooperation between public, commercial and non-governmental sector entities: strategies for innovation, welfare clusters and silver economy networks. It also highlighted the new research institutions such as "agelab" and cultural institutions "medialab", which can be used to shape public image of gerontechnologies.
Subjects: 
Silver Economy
Medialab
Aging
Social cohesion
Digital Divide
Elderly People
Quality of Life
Intergenerational Design
Intergenerational Relationships
Accessibility and universal design
Well-Being Cluster
Agelab
Gerontechnology
Robotics Divide
JEL: 
I23
I38
J14
O32
R10
Document Type: 
Book Part

Files in This Item:

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.