Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/88147
Authors: 
Poleszczuk, Jan
Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra
Kiszkiel, Łukasz
Klimczuk, Andrzej
Mejsak, Rafał Julian
Year of Publication: 
2013
Abstract: 
Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i tworzenie wspólnych projektów.
Abstract (Translated): 
Studies presented in this publication were aimed at provide data necessary for the conducting of local government and citizenship dimension of the enlarged Polish foreign policy in Podlaskie region. The main objective was to investigate the diagnosis, as the local government units, non-governmental organizations, businesses and universities alluded cross-border cooperation with partners in Lithuania, Belarus, Ukraine and Russia (Kaliningrad). The publication indicated areas of the greatest potential, as well as barriers to such cooperation in the region. Particular attention was paid to the cooperation of these entities, combining their potentials and create joint projects.
Subjects: 
public diplomacy
businesses
citizenship
cross-border cooperation
local government
non-governmental organizations
Podlaskie region
foreign policy
universities
JEL: 
F55
H77
O19
Z13
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Document Type: 
Book
Appears in Collections:

Files in This Item:

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.