Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64013
Authors: 
Böckerman, Petri
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 798
Abstract: 
The study is about the determination of regional productivity in a Nordic welfare state, more particularly in Finland. Regional labour productivity is related to industry structure, demographic factors and the variables that capture the reorganization of labour markets. The data covers 85 Finnish regions over the period of 1989-1997. Industry structure is an important determinant of labour productivity in the Finnish regions. In particular, the emerging new economy in terms of ICT manufacturing yields an increase in labour productivity measured by the value-added divided by the total hours of work of the regions, but the positive impact of ICT manufacturing is tightly limited to its direct contribution. The share of ICT services has no impact on the level of labour productivity across the Finnish regions. In contrast to the U.S. and European stylized features, there is no evidence for the view that when the density of economic activity increases (measured by the number of employees divided by surface area), the labour productivity of the Finnish regions rises. In addition, restructuring at the plant level of the regions is not directly related to the evolution of labour productivity based on the evidence. – Finland ; regional labour markets ; productivity
Abstract (Translated): 
Tutkimuksessa eritellään alueellisen tuottavuuden määräytymistä Suomessa. Alueellista tuottavuutta selitetään tuotantorakenteella, demografisilla tekijöillä sekä muuttujilla, jotka kuvaavat työmarkkinoiden rakennemuutosta toimipaikoilla. Aineisto perustuu 85 seutukunnan tietoihin vuosilta 1989-1997. Tuotantorakenne on keskeinen alueelliseen tuottavuuteen vaikuttava tekijä Suomessa. ICT-tavaratuotannon osuuden kasvu nostaa tuottavuutta (mitattuna seutukunnan arvonlisäyksellä jaettuna tehdyillä työtunneilla). ICT-tavaratuotannon positiivinen vaikutus seutukunnan tuottavuuteen rajoittuu sen suoraan osuusvaikutukseen. ICT-palvelutuotannon osuudella ei ole vaikutusta tuottavuuden tasoon. Aiemmin Yhdysvalloista ja Euroopasta saatujen tulosten vastaisesti taloudellisen aktiviteetin “tiheydellä” (ts. Työntekijöiden määrällä suhteessa seutukunnan pinta-alaan) ei ole vaikutusta tuottavuuteen Suomen alueilla. Rakennemuutos toimipaikoilla ei ole suorassa yhteydessä tuottavuuteen. – Suomi ; alueelliset työmarkkinat ; tuottavuus
JEL: 
R23
J63
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.