Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64007
Authors: 
Huovinen, Pasi
Piekkola, Hannu
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 750
Abstract: 
This paper contains an empirical analysis of gross job flows in the context of the great depression of the early 1990s in Finland. The job flows are characterised in terms of employee age and education. The outflow of workers from employment occurs mainly through unemployment, unemployment pensions or disability pensions. The purpose is to examine how the pressures for change, caused by depression and restructuring during the 90s, were reflected in the use of the aged labour force. The study shows that the aged workers had a considerably higher propensity to loose their jobs than Finnish employees in general. The unemployment pensioners and disability pensioners tend to have shorter educational histories than the Finnish workers in general. The withdrawal into unemployment and retirement as a whole does not depend on firm size. Firms instead use the method which is least costly. Firms’ share of pension payments depend on the firm size and the chosen pension scheme. Therefore, large firms channel their older workers to unemployment or unemployment pension rather than to disability pension. We find that withdrawal of aged workers is rather weakly related to the long run productivity and profitability of the firm. Instead, we find persistence in high job destruction, especially in manufacturing, that may relate to skill-biased-technical change.
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus sisältää empiirisen analyysin Suomen laman aikaisista työvoimavirroista. Työvoimavirroilla tarkoitetaan syntyneiden ja tuhoutuneiden työpaikkojen määriä. Tässä tutkimuksessa työvoimavirrat rinnastetaan työntekijöiden koulutustasoon ja ikään. Tarkoituksena on selvittää, miten laman aiheuttamat rationalisointi- ja muutospaineet heijastuivat ikääntyneiden työntekijöiden käyttöön. Ikääntyneiden siirtyminen pois työllisyydestä tapahtuu yleensä työttömyyden tai varhaiseläkejärjestelyjen, kuten työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kautta. Tuloksien mukaan ikääntyneiden mahdollisuus menettää työpaikkansa oli tarkasteluajanjaksona keskimääräistä oleellisesti suurempi. Työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkeläisille on tunnusomaista alhainen koulutus – suuri osa näistä eläkeläisistä oli pelkän peruskoulun käyneitä. Yrityksille ei ole yhdentekevää, mitä varhaiseläkekanavaa heidän työntekijänsä käyttävät. Työnantajan kustantama osuus rahastoitavasta työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeestä on riippunut yrityksen koosta sekä varhaiseläkkeen muodosta. Tästä syystä suuret yritykset ovat suosineet työttömyyseläkettä työntekijöidensä eläkekanavana, kun taas työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä pienille yrityksille. Yrityksen ikääntyneen henkilöstön vähentämisellä ei ole selvää yhteyttä yrityksen kokonaistuottavuuteen tai kannattavuuteen. Ikääntyneen väen vähentäminen on sen sijaan ollut yleisintä teollisuudessa, mitä voi selittää teknologinen muutos. – työvoimavirrat ; ikääntyminen ; Suomen lama ; varhaiseläkkeet
Subjects: 
job flows
aged workers
education
Finnish depression
early retirement
JEL: 
H55
J14
J26
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
275.92 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.