Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63999
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRantala, Olavien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:29:50Z-
dc.date.available2012-09-21T11:29:50Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63999-
dc.description.abstractTutkimuksessa kehitetään kasvihuonekaasupäästöjen ennustami-seen ja päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointiin soveltuvaa mallia Suomelle ja suurille EU-maille. Energian kulutukseen ja päästöihin vaikuttavat mallissa talouden suhdanteet ja säätilan muutokset. Tuotannon kasvu erityisesti energiaintensiivisessä teollisuudessa määrittää teollisuuden päästöjen ohella sähköenergian kulutusta ja tätä kautta keskeistä osaa energiatuotannon hiilidioksidipäästöistä. Ilman lämpötila vaikut-taa lämmitysenergian ja jäähdytysenergian kulutuksen kautta päästöihin ja sateisuus sähköenergian vesivoimatuotantoon. Päästöjä rajoittava hintamekanismi toimii pääs-töoikeuden hinnan ja sähkömarkkinoiden välityksellä siten, että sähkön hinnan nousu vähentää teollisuuden ja kotitalouksien sähkön kulutusta ja vaikuttaa myös teollisuu-den viennin kilpailukyvyn heikkenemisen ja EU-alueen ulkopuolelle suuntautuvan viennin vähenemisen kautta sähkön kulutukseen. Lisäksi makrotalouden tasolla toi-mivat takaisinkytkentävaikutukset kunkin maan talouden kasvusta kotimaisen kysyn-tään ja EU-alueen talouskasvusta yksittäisten maiden vientiin EU-alueelle. Nämä makrotaloudelliset vaikutukset johtavat sähkön hinnan nousun suorien kysyntävaiku-tusten ohella energian kysynnän ja päästöjen vähenemiseen. Päästörajoitukset johtavat Suomen kaltaisissa pienissä avotalouksissa suurempiin kansantaloudellisiin vaikutuk-siin kuin suurissa EU-maissa.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x1095en_US
dc.subject.jelC5en_US
dc.subject.jelQ4en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordKasvihuonekaasupäästöt, päästörajoitusten taloudelliset vaikutukseten_US
dc.titleKasvihuonekaasupäätöjen ennakointi ja EU: N päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointien_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn529016133en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
354.68 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.