Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63855
Authors: 
Rantala, Olavi
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1016
Abstract: 
Tutkimuksessa kehitetään mallia, jolla voidaan arvioida sosiaa-lietuuksien kustannusten vaikutuksia tuottaja- ja kuluttajahintoihin sekä erityyppisten ja sosioekonomiselta asemaltaan erilaisten kotitalouksien hyvinvointiin. Tuottajahin-toja määrittävällä panos-tuotoshintamallilla voidaan ottaa toimialojen tuottajahintojen määräytymistä tarkasteltaessa huomioon työvoimakustannusten suora kustannus- ja hintavaikutus kullakin toimialalla sekä välituotekaupan kautta muille toimialoille hei-jastuvat kustannus- ja hintavaikutukset. Kuluttajahintamallissa tuottajahinnat ja kulu-tukseen kohdistuva välillinen verotus vaikuttavat huomattavan eri lailla erilaisten ku-lutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus aiheuttaa suurimman hintapaineen kotitalouksien terveydenhoitomenoihin ja siten hieman muita kotitalousryhmiä suuremman hyvinvointitappion vanhus- ja eläke-läistalouksille. Arvonlisäverotuksen kiristäminen nostaa eniten elintarvikkeiden, vaat-teiden ja jalkineiden, kotitalouskaluston sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menoryhmien kuluttajahintoja. Hyvinvointitappio on suurin kahden huoltajan lapsiperheissä lähinnä elintarvikemenojen ja kotitalouskaluston suurehkojen meno-osuuksien takia. Sosio-ekonomisia kotitalousryhmiä vertailtaessa hyvinvointitappio on työntekijöiden ja toi-mihenkilöiden kohdalla muita ryhmiä suurempi.
Subjects: 
Tuottajahinnat, kuluttajahinnat, kulutusrakenteet
JEL: 
D12
D57
E31
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.