Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63851
Authors: 
Palmberg, Christopher
Martikainen, Olli
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 881
Abstract: 
Inter-firm collaboration in R&D is not a new phenomenon. What is new, however, is the rapid increase in such collaboration since the 1980s in parallel with increasing competition. Terms like “strategic R&D alliances” or “alliance capitalism” have been coined to conceptualise these patterns of collaboration and competition in industry. The aim of this paper is to briefly review theoretical frameworks to understand the formation, functioning and effects of strategic R&D alliances in industrial economies, to define more precisely and typologise different types of alliances, and to provide a descriptive analysis of alliance activity in the ICT sector as an empirical illustration. The empirical part of the paper draws on the world’s largest database of strategic R&D alliances and related research to identify characteristics of alliance activity in core ICT technology fields of special interest from a Finnish viewpoint. The paper concludes by discussing frictions between theoretical interpretations and empirical examples of alliance activity, the main results of the descriptive analysis, and suggests some new research directions to further our understanding of technical change and innovation in the ICT sector.
Abstract (Translated): 
Yritysten välinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö on ollut jo kauan merkittävä tekijä teollisessa kehityksessä. Lisääntynyt kilpailu on kuitenkin erityisesti 1980-luvulta lähtien kasvattanut nopeasti tätä yhteistyötä ja muuttanut sen luonnetta. Käsitteet ”strateginen T&K-allianssi” tai ”allianssikapitalismi” ilmentävät näitä samanaikaisen yhteistyön ja kilpailun malleja. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kuvata teoreettista viitekehystä, jolla voidaan ymmärtää strategisten T&Kallianssien syntyä, toimintaa ja vaikutuksia, tyypittää tarkemmin eri alliansseja sekä käyttäen empiiristä aineistoa analysoida deskriptiivisesti allianssiaktiviteetteja. Aineistona on käytetty suurinta kansainvälistä strategisten T&K-allianssien tietokantaa sekä muuta alan uusinta tutkimusmateriaalia painopisteenä suomalaisen ICT-alan ydinalueisiin liittyvät allianssit. Tutkimuksen johtopäätöksissä vertaillaan teoreettisia tulkintoja ja empiirisiä havaintoja, kerrotaan deskriptiivisen analyysin päätulokset sekä ehdotetaan joitakin suuntaviivoja jatkotyölle ICT-alan teknologisen muutoksen ja innovaatioiden vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. – yritysyhteistyö ; koordinointi ; strateginen T&K allianssi ; ICT-ala
Subjects: 
inter-firm collaboration
coordination
strategic R&D alliance
ICT-sector
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.