Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63815
Authors: 
Valkonen, Tarmo
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 816
Abstract: 
Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen paitsi suoraan markkinareaktioiden, kuten korkeampien palkkojen kautta, mutta myös epäsuorasti julkisen talouden kautta. Jälkimmäisiä vaikutuskanavia edustavat nousevien veroasteiden tuottamat käyttäytymismuutokset ja julkisen sektorin työvoiman kasvun aiheuttama syrjäytysvaikutus työmarkkinoilla. Tässä tutkimuksessa kuvataan ikääntymisen, veropohjien ja veroasteiden vuorovaikutusta simuloimalla Suomen talouden käyttäytymistä numeerisen limittäisten sukupolvien mallin avulla. Väestöennusteisiin liittyvä epävarmuus ja julkisen talouden menojen ja tulojen herkkyys väestökehitykselle aiheuttavat sen että kestämättömän korkeiden veroasteiden todennäköisyys on huomattavan suuri pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa etsitään parempia vaihtoehtoja verorakenteelle rahoittamalla eläkemaksujen nousu könttäsummaverolla tai arvonlisäverolla. Molemmissa tapauksissa talouden tehokkuus paranee ja kokonaishyvinvointi lisääntyy, mutta kokonaisveroaste nousee. Nämä piirteet korostuvat sellaisessa vaihtoehdossa, joissa ikääntyminen on odotettua voimakkaampaa.
Abstract (Translated): 
Population ageing generates direct market reactions, such as higher wages, but also indirect economic outcomes via the public sector. These are, e.g., labour market distortions due to higher taxes and crowding out of private production due to increased demand for public sector workers. We describe the interaction of ageing, tax bases and tax rates by simulating a numerical OLG model calibrated to the Finnish economy. Many of the sample paths of a stochastic population forecast lead to unsustainable tax rates. Financing the increase in pension costs by either a lump sum tax or by a consumption tax improve efficiency and increase welfare, but also raise the gross tax rate of the economy. In case of a markedly higher age ratio, these features of the tax reforms are emphasised.
Subjects: 
väestön ikääntyminen
väestöepävarmuus
verotus
numeerinen sukupolvimalli
population ageing
demographic uncertainty
taxes
computable OLG model
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
135.63 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.