Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63787
Authors: 
Kauhanen, Antti
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 960
Abstract: 
Tämä selvitys tarkastelee yrittäjiä, jotka kuuluvat Ekonomiliittoon, Insinööriliittoon tai Tekniikan akateemisiin. Palkkakyselyihin perustuva aineisto kattaa vuodet 1999-2002. Selvityksessä keskitytään tuloihin ja työaikaan. Huolimatta keskittymisestä korkeasti koulutettuihin, ovat tulokset samankaltaisia kuin aikaisemmissakin suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa: yrittäjien keskimääräiset ansiot ovat hieman pienemmät, niiden keskihajonta on suurempi, koulutuksen ja tulojen välinen korrelaatio on pienempi ja työaika pidempi kuin palkansaajilla. Pidemmästä työajasta huolimatta yrittäjät eivät koe työtään kuormittavammaksi kuin palkansaajat, vaan pikemminkin päinvastoin. Tulokset viittaavat yrittäjyydestä kertyviin ei-rahallisiin hyötyihin.
Abstract (Translated): 
This report considers entrepreneurs belonging to the Finnish Association of Graduates in Economics and Business Administration, The Union of Professional Engineers in Finland, or The Finnish Association of Graduate Engineers. The data used are an annual wage survey covering the years 1999-2002. The main focus is on incomes and working hours. Despite concentrating on highly educated individuals, the results are similar to prior Finnish and international studies: the mean incomes of entrepreneurs are somewhat smaller when compared to paid employment; the standard deviation of their incomes are greater; the correlation of income and schooling is smaller for entrepreneurs; and entrepreneurs work longer hours than others. However, despite longer working hours, the entrepreneurs do not feel that their work is more demanding than persons in paid employment. These results are consistent with non-pecuniary benefits of entrepreneurship.
Subjects: 
Yrittäjyys
tulotaso
työaika
työkuormitus
Entrepreneurship
incomes
working hours
workload
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
121.25 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.