Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63774
Authors: 
Napari, Sami
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1044
Abstract: 
Naisten miehiä suurempi vastuu perhevelvoitteiden osalta mainitaan usein yhtenä tärkeänä tekijänä sukupuolten palkkaerojen taustalla. Tästä huolimatta taloustieteellistä tutkimusta, jossa oltaisiin perehdytty niihin mekanismeihin, joiden välityksellä perheasema mahdollisesti vaikuttaa naisten ura- ja palkkakehitykseen on suhteellisen vähän. Tämän katsauksen tarkoituksena on koota yhteen olemassa olevaa tutkimustietoa perheaseman ja palkkojen välisestä yhteydestä. Katsauksesta käy ilmi, että huomattava osa tutkimuksista keskittyy selvittämään lasten vaikutusta naisten inhimillisen pääoman, erityisesti työkokemuksen, kumuloitumiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka äitien muita naisia tai miehiä vähäisempi työkokemuksen määrä selittääkin osan lasten palkkavaikutuksista, niin negatiivinen korrelaatio lasten ja äitien palkkojen välillä säilyy myös aktuaalisen työkokemuksen ja monien muiden työntekijän tuottavuuteen liittyvien piirteiden kontrolloimisen jälkeen. Lasten vaikutus naisten uraja palkkakehitykseen näyttääkin olevan huomattavasti monitahoisempi kuin mitä yksinomaan inhimillisen pääoman teorian pohjalta on ajateltavissa.
Abstract (Translated): 
Unequal division of labor within families is often mentioned as one of the main factors behind the gender wage gap. However, the research that explicitly focuses on the mechanisms through which the family type affects women’s wages is relatively small. The purpose of this paper is to describe the main findings of the existing studies of the so-called family gap in pay. It turns out that most of the papers in this particular line of research have focused on the effects of children on women’s investments in human capital, such as work experience. The results show that even though mothers’ lower level of work experience explains part of the family gap in pay, a considerable gap in pay remains after actual work experience and many other productivity-related worker characteristics have been controlled for. It thus seems that the role of children in women’s career and wage development is much more complex than what could be expected on the ground of human capital theory only.
Subjects: 
sukupuolten välinen palkkaero
perheasema ja palkka
perhevapaat
gender wage gap
family gap in wages
parental leave
JEL: 
J16
J24
J71
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.