Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/63718 
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 755
Publisher: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Abstract: 
We study the Baltic Sea countries’ declaration to reduce nutrient loads by 50% in each country in an ecological-economic model. The model consists of country-based abatement cost functions, and transfer coefficients describing how phosphorus and nitrogen flow from one country to another, as estimated in a hydrological model of the Baltic Sea. We show that for nitrogen in particular the overall abatement costs of the current policy are much higher and that the benefits are more uneven than under a cost-efficient policy. Consequently, one can expect that countries with high marginal abatement costs have the least incentives to follow the agreement and to invest in nitrogen abatement. This is also confirmed by our data. Therefore, we suggest and outline a joint implementation policy to promote cost-efficiency and to increase incentives for investments. – nitrogen ; phosphorus ; cost-efficiency ; joint implementation
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ympäristötaloudellisen (ekologistaloudellisen) mallin avulla Itämeren maiden julistusta vähentää ravinnepäästöjä 50% kussakin maassa. Malli koostuu maakohtaisista puhdistuskustannusfunktioista ja hydrologisen mallin avulla estimoiduista typen ja fosforin kulkeutumiskertoimista. Tutkimuksessa osoitetaan, että Itämeren maiden omaksuman ympäristöpolitiikan kustannukset ovat erityisesti typen osalta merkittävästi korkeammat ja suojelun hyödyt epätasaisemmin jakautuneet kuin kustannustehokkaassa ympäristöpolitiikassa. Tämän vuoksi puhdistuskustannuksiltaan kalliiden maiden kannustimet typpipäästöjen vähentämi- seen ovat vähäiset. Tätä johtopäätöstä tukevat myös tiedot toteutuneista ravinnepäästöstä. Tutkimuksessa ehdotetaan ja hahmotellaan yhteistoteutusta keinona edistää kustannustehokkuutta ja lisätä kannustimia suojeluinvestointeihin. – typpi ; fosfori ; kustannustehokkuus ; yhteistoteutus
JEL: 
Q25
Q28
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
263.35 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.