Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63691
Authors: 
Huovinen, Pasi
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 738
Abstract: 
Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa Helsingin työhön ja vapaa-aikaan liittyvää matkailua Box-Jenkins-menetelmää hyödyntäen. Aineistona oli neljä Tilastokeskuksen majoitustilastosta koottua yöpymisaikasarjaa. Valtaosa aiemmasta taloustieteellisestä matkailututkimuksesta on tehty hyvin aggregoidulla tasolla. Tutkimuksissa on keskitytty lähinnä maitten välisten turistivirtojen tarkasteluun. Julkaistut kaupunkikohtaiset taloustieteelliset tutkimukset ovat harvinaisia. Myöskään jakoa vapaa-ajan ja business –matkailuun ei suoriteta kovin usein. Analysoiduista aikasarjoista estimoidut kausivaihtelun huomioonottavat autoregressiiviset integroituneet liukuvan keskiarvon ARIMA-mallit istuivat hyvin analysoituun aineistoon. Työhön liittyvien yöpymisten määrä on viime vuosina kääntynyt laskuun. Vapaa-ajan yöpymisten kehitys on ollut sitä vastoin voimakkaasti positiivista. Kotimaisia työhön liittyviä yöpymisiä lukuun ottamatta yöpymiset tulevat ARIMA-mallien avulla tehdyn ennusteen mukaan kasvamaan vuonna 2000. Informaatioala on ollut veturina Suomen talouskasvulle laman jälkeisinä vuosina. Pääkaupunkiseudun hallitsevan aseman jatkuva vahvistuminen informaatioalalla ja täten alan keskittyminen saattaa olla yksi mahdollinen syy työhön liittyvien yöpymisten vähenemiselle. Työhön liittyvien yöpymisten väheneminen saattaa myös olla merkki bisnesmatkailun uudesta logistiikasta. Kokous- ja liikematkat, joihin talouden globalisoituessa osallistuu henkilöitä maantieteellisesti laajalta alueelta yhä enenevässä määrin, pyritään järjestämään mahdollisimman aikaa säästäviksi.
Abstract (Translated): 
The purpose of this paper is to use econometric models to explain tourist flows to Helsinki. The Empirical part of the study analyses leisure and business related tourism using the Box-Jenkings method. The data consists of four unadjusted monthly time series of nights spent in Helsinki’s tourist accommodations. The bulk of econometric tourism research is made at a highly aggregated level. The main focus has been on cross-country tourism flows. Published urban-level works are few in number. Also the disaggregation to business and leisure travel is seldomly made. The estimated Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models fitted well with the analysed data. The amount of business related nights has declined in the past few years. On the other hand the development of leisure tourism figures have been very positive. The forecasts based on the analysis described above show growth for the year 2000 except for the domestic business related nights. The IT sector has been the engine for the economical growth of Finland after the great depression of the early 1990s. The ongoing concentration of the IT sector to the Helsinki metropolitan area is one possible reason for the decrease in business related nights. The decrease might also be a sign of new logistics of business travel. As the amount of international meetings and business trips has increased due to globalisation efforts have been made to arrange these activities in a less time consuming fashion.
Subjects: 
kaupunkimatkailu
kausivaihtelu
ARIMA-mallit
urban tourism
seasonality
ARIMA models
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
189.66 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.