Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/259074
Titel (übersetzt): 
Specyfika polityki fiskalnej w Polsce w okresie kryzysu - jej przyczyny i konsekwencje
Erscheinungsjahr: 
2011
Quellenangabe: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 14 [Issue:] 2 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2011 [Pages:] 79-100
Verlag: 
Łódź University Press, Łódź
Zusammenfassung: 
The present crisis has forced almost all countries to introduce an active economic policy. A lot of attention has been paid to fiscal policy and taxes in Poland. The measures taken in Poland differ considerably from global standards and decisions concerning taxes have been generally political in nature. The paper presents solutions in fiscal policy applied in Poland and explains the specificity of Poland's economy and its anti-crisis policy.
Zusammenfassung (übersetzt): 
Obecny kryzys skłonił niemal wszystkie kraje do prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej. W USA i krajach UE dużą wagę w pobudzaniu gospodarki przypisuje się polityce fiskalnej i podatkom. Działania podejmowane w Polsce odbiegają od standardów światowych, a decyzje dotyczące podatków mają z reguły charakter polityczny. W artykule podjęta jest próba przedstawienia rozwiązań z zakresu polityki fiskalnej podejmowanych na Zachodzie oraz wyjaśnienia specyfiki polskiej gospodarki i prowadzonej polityki antykryzysowej.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.